wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
17.03.2015
16 marca zostały zatwierdzone listy rankingowe projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Ponad 33,7 mln złotych dofinansowania otrzymały projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W wyniku naboru, na listach rankingowych znalazło się 36 projektów, w tym 35 dotyczących poprawy efektywności energetycznej i 1 związany ze wzrostem produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ich realizacja pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 11 tys. ton rocznie. Wszystkie przedsięwzięcia zakładają m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Zainteresowanie wnioskodawców przekroczyło wysokość środków przewidzianych w konkursie, dlatego - oprócz listy podstawowej obejmującej 15 projektów - opracowano także listę rezerwową dla 20 wniosków dotyczących efektywności energetycznej.

Spośród 15 projektów z listy podstawowej, dla 3 wykonaliśmy audyty efektywności ekologicznej. Łączna kwota dofinansowania „naszych” projektów wynosi około 2.7 mln. zł.

Lista rankingowa Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii


Nowa ustawa o chrakterystyce energetycznej budynków
09.03.2015
Od 9 marca 2015 roku wchodzi w życie wiele zmian wprowadzonych Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nowymi przepisami każde świadectwo energetyczne musi zostać wprowadzone do centralnego rejestru certyfikatów energetycznych.

W rejestrze znajdą się informacje identyfikujące budynek/lokal, jego zapotrzebowanie na energię, dane dotyczące przegród, systemów i instalacji, a także zalecania mające na celu poprawę parametrów energetycznych obiektu. Będą tak oczywiście również dane certyfikatora sporządzającego świadectwo.

Wstępna analiza formularzy w rejestrze pozwala przypuszczać, że przy prawidłowym działaniu systemu teleinformatycznego, czas sporządzania świadectwa wydłuży się o co najmniej 15 min.

Do nowego systemu teleinformatycznego ministerstwa przeniesiona została istniejąca baza certyfikatorów energetycznych. Na podstawie nieaktualnych już przepisów, znajdują się w niej osoby, które uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw w wyniku zdanego egzaminu lub ukończonych studium podyplomowych. Nie ma tam osób, które do tej pory sporządzały świadectwa energetyczne posiadając stosowne uprawienia budowlane. Pozostaje pytanie, kiedy ministerstwo upora się z uzupełnieniem rejestru certyfikatorów o te właśnie osoby.


Efektywność energetyczna i OZE szansą dla gospodarki
10.01.2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) przedstawił raport, z którego wynika, że w Polsce wciąż zwiększa się efektywność energetyczna, ale jej wzrost jej wolniejszy niż kilka lat temu. Polska gospodarka nadal jest znacznie bardziej energochłonna od średniej unijnej. Eksperci wskazują, że w nadchodzących latach Polska będzie zmniejszać różnice w efektywności energetycznej w stosunku do krajów Europy zachodniej.

Będziemy się zbliżali do poziomu energochłonności Europy Zachodniej w podobnym tempie jak PKB Polski będzie się zbliżał do poziomu PKB państw Europy Zachodniej.

Różnice pomiędzy polską a krajami "starej" Unii Europejskiej będą oczywiście się wyrównywać, ale ten proces nie będzie szybki. Proste rezerwy zostały już wykorzystane, dlatego kolejne kroki zmierzające do zwiększenia efektywności będą droższe i wymagają większych wysiłków. Najbardziej nieefektywne instalacje miały najszybszy okres zwrotu i z komercyjnego punktu widzenia opłacało się je modernizować. W ich przypadku okres zwrotu wynosił kilka miesięcy lub 1-3 lat. Takich instalacji pozostało już niewiele. Świadomość użytkowników rośnie i mało, kto używa jeszcze przestarzałych instalacji, szczególnie w sektorze przemysłowym.

Bardzo ważną sprawą jest to, że efektywność energetyczna pozwala na ograniczenie uzależnienia Europy od importu surowców energetycznych. Obecnie UE importuje około 53% używanych surowców energetycznych. Dzienny koszt importu to ponad 1 bilion euro.

Trend zwiększania efektywności energetycznej bardzo widoczny jest m.in. na przykładzie budynków komercyjnych. Klienci mają coraz większą świadomość tego, czym są budynki efektywne energetycznie. Jeżeli spojrzymy na rynek obiektów komercyjnych, to zobaczymy, że 4-5 lat temu nie było w Polsce żadnego budynku, który spełniałby warunki któregokolwiek z certyfikatów typu LEED czy BREEAM. Od tego czasu w samej Warszawie powstało ponad 100 takich obiektów. To znaczy, że około 60-70% budynków wybudowanych w ostatnich latach zostało poddanych certyfikacji.

Trend zwiększania efektywności energetycznej widoczny jest także w przemyśle, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw wchodzących w skład wielkich międzynarodowych grup. Jednym z wielu wyników, jakie muszą obowiązkowo wypracować są takie, które dotyczą podniesienia efektywności energetycznej. W przeszłości podstawowym elementem, który skłaniał przemysł do modernizacji, była niezawodność infrastruktury.


Fundusz Termomodernizacji i Remontów
22.12.2014
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 22 grudnia 2014 roku posiada następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

- termomodernizacyjnej - 191,8 mln zł;
- remontowej - 46,5 mln zł;
- kompensacyjnej - 16,1 mln zł.


Trzeci przetarg na białe certyfikaty
18.12.2014.
Prezes URE ogłosił trzeci z kolei przetarg na białe certyfikaty. Ich wartość przewidziana do wydania w tym przetargu opiewa na ponad 2 mln ton oleju ekwiwalentnego. Oferty można zgłaszać do 19 stycznia 2015 roku.

Przetarg, podobnie jak poprzednie, jest prowadzony oddzielnie dla trzech kategorii, tj. dla przedsięwzięć mających na celu zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych i zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszony w miniony piątek przetarg jest największym z dotychczasowych. W sumie opiewa na ponad 2,179 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe) podczas gdy pierwszy dotyczył przedsięwzięć na 0,55 mln toe, a w drugim zakończonym w listopadzie br. przewidywano do wydania białe certyfikaty opiewające na blisko 1,4 mln toe.

Wyniki dwóch pierwszych przetargów na białe certyfikaty dalekie były od takich, które można by uznać za satysfakcjonujące. W pierwszym przetargu wartość świadectw pochodzenia, które przypadły na zwycięskie oferty stanowiła niespełna 4 proc. liczonej w toe łącznej wartości białych certyfikatów przewidzianych do wydania. Drugi przetarg skończył się bardzo podobnie, bo na zwycięskie oferty przypadło około 4,2 proc. puli białych certyfikatów wystawionych na przetarg.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl