wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków
01.04.2016
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa udostępniło na swojej stronie „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”. Zgodnie z informacjami zawartymi we wstępie do opracowania stanowi on zbiór informacji na temat efektywności energetycznej budynków, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również w trakcie użytkowania budynków. W dokumencie omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.

Poradnik ma stanowić wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którym państwa członkowskie UE podejmują środku w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu budowlanego szerokiego zakresu informacji na temat różnych metod i praktyk służących poprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek podejmowania działań promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii.

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków


Projekt ustawy o efektywności energetycznej
02.03.2016
Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r. Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku.
Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w ustawie zwiększy efektywność energetyczną polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego. Proponowane regulacje przyczynią się także do oszczędnego i efektywnego korzystania z energii oraz wpłyną na wzrost liczby inwestycji energooszczędnych.
Zgodnie z ustawą minister energii będzie opracowywał co 3 lata Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii musi przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.
Do nowej ustawy został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty, który obowiązuje w Polsce od początku 2013 r. Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania energooszczędne. Świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.
Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma zachęcić m.in. przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane) do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej. Wpłyną także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.
W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej. W konsekwencji w wykazie dodano nowy środek, jakim jest „wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego”. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
Na organy władzy publicznej w Polsce nałożony zostanie obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków. Organy władzy publicznej zobowiązane zostały również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa. Ponadto powinny wdrażać rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną np. poprzez nabywanie i użytkowanie budynków o bardzo dobrej charakterystyki energetycznej.
W projekcie ustawy przewidziano także stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.
W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.
W projekcie ustawy znalazł się nowy rozdział pn. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Musi mieć jednak odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.
Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy ustala Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. W projekcie ustawy zapisany został natomiast katalog kar, takich jak np. brak uiszczenia opłaty zastępczej czy nie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.


Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
31.12.2015
Głównym celem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej jest przedłużenie o rok funkcjonowania obecnego systemu wsparcia dla działań proefektywnościowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 30 grudnia 2015 r.
Dotychczasowa ustawa o efektywności energetycznej wygasa z końcem 2015 r. Kończą się również uprawnienia prezesa URE do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach obowiązującej ustawy. Nowelizacja ustawy ma na celu zapewnienie Prezesowi URE możliwości przeprowadzenia postępowania związanego z ostatnim, czwartym przetargiem, który został ogłoszony 29 grudnia 2015 r., oraz wydanie świadectw efektywności energetycznej dla tego przetargu. Dzięki przedłużeniu funkcjonowania ustawy o rok, możliwe będzie zakończenie prac nad nową ustawą o efektywności energetycznej. Zgodnie bowiem z dyrektywą unijną, państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii.
Ponadto zaproponowane w nowelizacji rozwiązania zapewnią funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki także w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanych do zmienionych wymagań unijnych.
System wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą w kwietniu 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia 2015 r. Wspieranie działań, które zapewniają oszczędzanie energii, oparte jest w Polsce na tzw. białych certyfikatach. Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą.
Do wydawania certyfikatów oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu energetycznego
27.10.2015
Od dnia 28.10.2015 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606).

Zmianie uległa karta audytu termomodernizacyjnego oraz karta audytu, w szczególności wprowadzono zapis dotyczący udziału odnawialnych źródeł energii.

Wprowadzono powołanie się na ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktualne rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej.

Zmodyfikowano algorytmy obliczeń zapotrzebowania na ciepło, zastępując opór cieplny R współczynnikiem przenikania ciepła U.


Co z nową ustawą o efektywności energetycznej?
27.07.2015
Aktualnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej przestanie obowiązywać z końcem 2016 roku, a główny mechanizm wspierania oszczędzania energii, czyli system "białych certyfikatów", będzie działał tylko do marca 2016.

Czy rząd zdąży z nową ustawą o efektywności energetycznej?

Już 11 czerwca br. projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale od tego czasu nie widać postępu w pracach. Jeżeli do końca obecnej kadencji Parlamentu projekt ustawy nie zostanie przyjęty, to grozi kolejne kilka lat opóźnienia w uchwaleniu tego aktu prawnego i będzie to skutkowało niespełnieniem krajowego celu efektywności energetycznej do 2020 roku, likwidacją systemu wsparcia w tejże dziedzinie, a także dalszym opóźnieniem w transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE.

W dalszym ciągu zużywamy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Brak nowej, dobrej ustawy, to nie tylko opóźnienie w transpozycji prawa unijnego i grożące z tego tytułu kary. To również aprobata dalszego marnotrawstwa energii i większej emisji dwutlenku węgla. Na to nie możemy się zgodzić, bowiem to przekłada się na generowanie gospodarczych i społecznych kosztów zamiast korzyści i oszczędności płynących z efektywności.

Dla przemysłu szybkie przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej ważne jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ma ona umożliwić wsparcie dalszego podnoszenia poziomu efektywności energetycznej firm polskiego przemysłu energochłonnego, chociażby poprzez dopuszczenie uczestników handlu emisjami do systemu białych certyfikatów przy jego jednoczesnej reformie. Po drugie ustawa powinna przyczynić się do powstania konkretnej strategii wspierania inwestycji w modernizację budynków po 2017 roku.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl