wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Spadek wzrostu efektywności energetycznej w Polsce
23.07.2014
W Polsce wciąż zwiększa się efektywność energetyczna, ale jej wzrost jej wolniejszy niż kilka lat temu. Polska gospodarka wciąż jest znacznie bardziej energochłonna od średniej unijnej - wynika z raportu "Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012" przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE).

- Energochłonność PKB obniżała się systematycznie w latach 2003-2012 za wyjątkiem roku 2010, gdy doszło do wzrostu tego wskaźnika. Tendencja ta wynika z faktu, iż tempo wzrostu PKB przewyższało tempo wzrostu zużycia energii. W roku 2012 szczególnie widoczna była poprawa w zakresie energochłonności pierwotnej, która obniżyła się o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego oraz energochłonności pierwotnej z korektą klimatyczną, gdzie spadek wyniósł 6,6% Tempo poprawy energochłonności finalnej w 2012 roku było około dwukrotnie niższe - poinformował GUS.

Największa poprawa efektywności energetycznej została osiągnięta w latach 2007-2009 (w przypadku energochłonności pierwotnej było to ponad 5% rocznie, a w przypadku energochłonności finalnej prawie 4% rocznie), natomiast w pozostałych okresach tempo poprawy było niższe i wynosiło około 2% rocznie.

Zużycie finalne energii pomiędzy 2002 r. a 2012 r. wzrosło o 9,9 Mtoe. Po stronie mającej wpływ na zwiększenie zużycia wyodrębniono: większą aktywność gospodarczą, wzrost liczby mieszkań, zmianę stylu życia, zmiany strukturalne oraz warunki pogodowe. Na zmniejszenie zużycia wpłynęła głównie poprawa efektywności energetycznej (oszczędności energii).

Największy wpływ na zmianę wielkości zużycia oraz oszczędności energii miały sektory przemysłu i transportu. Odpowiadają one za 79% przyrostu zużycia oraz 77% oszczędności energii.

Energochłonność pierwotna PKB Polski z korektą klimatyczną, wyrażona w cenach stałych z 2005 r. oraz z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej była w 2011 r. wyższa o 18% od średniej europejskiej. Różnica ta spadła o 25% w porównaniu z 2000 r. Tempo poprawy energochłonności było w Polsce w latach 2001-2011 ponad 2-krotnie wyższe niż w Unii Europejskiej. Pomimo istotnej poprawy w tym zakresie różnica między Polską a najefektywniejszymi gospodarkami pozostaje znacząca.

W przypadku energochłonności finalnej PKB różnica jest nieznacznie mniejsza i wynosi 14% pomiędzy Polską (0,112), a średnią dla UE-27 (0,096). Wynika to z faktu, iż relacja pomiędzy zużyciem finalnym, a pierwotnym jest w Polsce niższa niż średnia unijna.


Do 2030 r. wzrost efektywności energetycznej o 30%
23.07.2014
Komisja Europejska przyjęła w środę dokument zawierający analizę postępu w osiągnięciu przez UE celu 20% wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r. oraz unijne ramy w tym zakresie na następne lata do 2030 roku.

- Po długiej dyskusji KE jednogłośnie zgodziła się zaproponować cel, jakim jest wzrost efektywności energetycznej o 30% do roku 2030 - oświadczył Oettinger na konferencji prasowej w Brukseli, która odbyła się z dwugodzinnym opóźnieniem ze względu na spór komisarzy.

Oettinger wyjaśnił, że propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej. - Zapytamy szefów państw i rządów, jaka jest ich reakcja, czy mogą wspierać politycznie ten cel i uczynić go wiążącym dla unijnych instytucji, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego - tłumaczył.

Według Oettingera propozycja KE "ma nie stuprocentowe, ale bardzo duże szanse" uzyskania poparcia szefów państw i rządów, a później przejścia przez proces legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Podkreślił, że wzrost efektywności energetycznej o 30% do 2030 r. pomoże zmniejszyć zależność UE od importu surowców energetycznych. Zaznaczył, że osiągniecie tego celu będzie jednak wymagało inwestycji, m.in. dotyczących budynków.

Komisarz był pytany, dlaczego w przedstawionym przez KE dokumencie nie ma jednoznacznego określenia, czy cel dotyczący efektywności energetycznej jest wiążący, czy nie. Jak zaznaczył, przedstawiony wcześniej przez KE cel zakładający wzrost efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. był niewiążący, jednak, aby go osiągnąć, KE zaproponowała projekt dyrektywy, która została ostatecznie przyjęta.

Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard oceniła, że propozycja Komisji "to dobra wiadomość dla klimatu i dla inwestorów, a także bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o starania o zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Europy, choć jednocześnie niezbyt dobra wiadomość dla (prezydenta Rosji Władimira) Putina".

Organizacja ekologiczna Greenpeace skrytykowała w środę KE za to, że przedstawiony przez nią dokument nie jest wiążący dla państw członkowskich. - Plan KE nie wyjaśnia, czy przedstawiony cel jest wiążący, czy nie. Kraje członkowskie są nadal podzielone jeśli chodzi o cele klimatyczne i co do tego, czy powinny być one wiążące - czytamy w oświadczaniu przesłanym PAP.

Także europejskie stowarzyszenie organizacji przedsiębiorców BusinessEurope nie jest usatysfakcjonowane propozycją Komisji. - Bez wątpienia Komisja ma rację działając na rzecz uczynienia Europy bardzie efektywną energetycznie, jednak nie przekonuje nas podejście KE zakładające wiele celów (redukcję emisji gazów cieplarniach, wzrost efektywności energetycznej i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych)" - czytamy w oświadczeniu przesłanym PAP. "BusinessEurope wielokrotnie wzywało do wyznaczenia wyłącznie celu w zakresie emisji dwutlenku węgla (po 2020 r.), co byłoby mniej szkodliwe dla konkurencyjności i bardziej efektywne kosztowo; byłoby też korzystne dla inwestycji w zakresie efektywności energetycznej - napisano.

W październiku przywódcy mają podjąć decyzję ws. polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030 r. Proponowany przez KE cel na ten okres to 40% ograniczenie emisji dwutlenku węgla wobec roku 1990, oraz co najmniej 27% udział źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii, liczony jako średnia dla całej Unii, bez celów dla poszczególnych państw.

Z kolei zgodnie z celami unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% i wzrostu do 20% udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%

10 lipca Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to kara w wys. 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia.


Poprawa efektywności energetycznej 389 obiektów użyteczności publicznej
15.07.2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ekspertom z Banku Światowego raport o pomyślnym zakończeniu realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w umowach AAU oraz terminowym wydatkowaniu uzyskanych środków.

30 czerwca 2014 r. upłynął termin zakończenia realizacji inwestycji termomodernizacyjnych oraz pełnego wydatkowania przeznaczonych na nie środków dla dwóch umów zawartych z Bankiem Światowym w 2011 roku. Delegacja ekspertów z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) dokonała oceny stanu realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), podpisanych ze stroną Polską w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS na wdrażanie projektów w ramach Programu priorytetowego GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Eksperci wyrazili zadowolenie z uzyskanych efektów współpracy, jak również z satysfakcjonującego wdrożenia zobowiązań umów AAU.

Uzyskane w ramach ww. umów środki, w wysokości prawie 73 mln zł, umożliwiły realizację 83 przedsięwzięć, które zwiększyły efektywność energetyczną 389 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, szpitali, szkół wyższych, czy budynków administracji publicznej. Na skutek oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, w wyniku realizacji powyższych projektów planowane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 49.000 ton rocznie.


Nabór wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04
10.07.2014
Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN1.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja); urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę); układy (ogniwa) fotowoltaiczne; rekuperatory ciepła; pompy ciepła; kolektory słoneczne; małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe); urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem; urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się:

- podmioty publiczne;

- podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 711 127 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

Audyt efektywności ekologicznej jest jednym z wymaganych załączników do wniosku.


KE pozywa Polskę za efektywność energetyczną budynków
10.07.2014
Komisja Europejska (KE) pozywa Polskę i Austrię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

KE wskazuje, że Na mocy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r.

Efektywność energetyczna jest istotnym sposobem zmniejszenia zależności od importu i zdecydowanego zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy niezbędne do przyspieszenia działań na rzecz efektywności energetycznej. Budownictwo pochłania wszak aż 40% zużycia energii, a więc to w tym sektorze możliwe są największe oszczędności - powiedział Günther H. Oettinger, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za energię.

Wnosząc sprawy do Trybunału w odniesieniu do obu państw członkowskich, Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 96.720 euro dla Polski i 39.592,80 euro dla Austrii. KE stwierdza, że przy określaniu wysokości kar wzięto pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, państwa winne uchybień będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku aż do zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

KE informuje, że wystosowała do Polski i do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące transpozycji dyrektywy we wrześniu 2012 r. Następnie w czerwcu 2013 r. uzasadnioną opinię otrzymała Polska, a we wrześniu 2013 r. – Austria. KE podaje, że jak dotąd transpozycji dyrektywy 2010/31/UE nie zakończyło żadne z tych państw. Informuje, że nadal brakuje koniecznych środków transpozycji, w tym, między innymi, środków odnoszących się do świadectw energetycznych, minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej oraz budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Decyzja KE nastąpiła bezpośrednio po decyzji z dnia 16 kwietnia 2014 r. o pozwaniu Finlandii i Belgii do Trybunału na podstawie tej samej dyrektywy. Obecnie Komisja bada sytuację w kilku innych państwach członkowskich (są to Słowenia, Niderlandy, Luksemburg, Włochy i Republika Czeska), do których skierowane zostały uzasadnione opinie dotyczące niepełnej transpozycji. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi sprawami.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 stronki.pl | Design: