wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Drugi przetarg na białe certyfikaty rozstrzygnięty
07.11.2014
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie URE, rozstrzygnięty został drugi przetarg na białe certyfikaty.
Rozstrzygnięcie przetargu trwało tym razem blisko 10 miesięcy.
Przetarg ogłoszony 27 grudnia 2013 roku przewidywał możliwość uzyskania certyfikatów na 1 368 296 toe. Złożono 487 ofert , z których 3 wycofano, 169 odrzucono z przyczyn formalnych, 13 nie wybrano z innych powodów, wybrano 302 oferty na sumę 57180 toe, czyli 4,2% przewidywanej wartości.


Nowe świadectwa energetyczne
03.10.2014
Od 3 października obowiązuje nowa metodyka obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
Nowe rozporządzenie nadal bazuje na metodach obliczeniowych zgodnych z normą ISO 13790.
Najistotniejsze zmiany dotyczą sposobu prezentacji wyników.
Na pierwszej stronie świadectwa energetycznego znajdują się informacje na temat ilości nośników energii zużywanych przez budynek. Świadectwo przedstawia też wielkość emisji dwutlenku węgla, jaka wynika z eksploatacji budynku oraz procentowy udział OZE pokrywających zapotrzebowanie budynku na energię.


Spadek wzrostu efektywności energetycznej w Polsce
23.07.2014
W Polsce wciąż zwiększa się efektywność energetyczna, ale jej wzrost jej wolniejszy niż kilka lat temu. Polska gospodarka wciąż jest znacznie bardziej energochłonna od średniej unijnej - wynika z raportu "Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012" przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE).

- Energochłonność PKB obniżała się systematycznie w latach 2003-2012 za wyjątkiem roku 2010, gdy doszło do wzrostu tego wskaźnika. Tendencja ta wynika z faktu, iż tempo wzrostu PKB przewyższało tempo wzrostu zużycia energii. W roku 2012 szczególnie widoczna była poprawa w zakresie energochłonności pierwotnej, która obniżyła się o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego oraz energochłonności pierwotnej z korektą klimatyczną, gdzie spadek wyniósł 6,6% Tempo poprawy energochłonności finalnej w 2012 roku było około dwukrotnie niższe - poinformował GUS.

Największa poprawa efektywności energetycznej została osiągnięta w latach 2007-2009 (w przypadku energochłonności pierwotnej było to ponad 5% rocznie, a w przypadku energochłonności finalnej prawie 4% rocznie), natomiast w pozostałych okresach tempo poprawy było niższe i wynosiło około 2% rocznie.

Zużycie finalne energii pomiędzy 2002 r. a 2012 r. wzrosło o 9,9 Mtoe. Po stronie mającej wpływ na zwiększenie zużycia wyodrębniono: większą aktywność gospodarczą, wzrost liczby mieszkań, zmianę stylu życia, zmiany strukturalne oraz warunki pogodowe. Na zmniejszenie zużycia wpłynęła głównie poprawa efektywności energetycznej (oszczędności energii).

Największy wpływ na zmianę wielkości zużycia oraz oszczędności energii miały sektory przemysłu i transportu. Odpowiadają one za 79% przyrostu zużycia oraz 77% oszczędności energii.

Energochłonność pierwotna PKB Polski z korektą klimatyczną, wyrażona w cenach stałych z 2005 r. oraz z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej była w 2011 r. wyższa o 18% od średniej europejskiej. Różnica ta spadła o 25% w porównaniu z 2000 r. Tempo poprawy energochłonności było w Polsce w latach 2001-2011 ponad 2-krotnie wyższe niż w Unii Europejskiej. Pomimo istotnej poprawy w tym zakresie różnica między Polską a najefektywniejszymi gospodarkami pozostaje znacząca.

W przypadku energochłonności finalnej PKB różnica jest nieznacznie mniejsza i wynosi 14% pomiędzy Polską (0,112), a średnią dla UE-27 (0,096). Wynika to z faktu, iż relacja pomiędzy zużyciem finalnym, a pierwotnym jest w Polsce niższa niż średnia unijna.


Do 2030 r. wzrost efektywności energetycznej o 30%
23.07.2014
Komisja Europejska przyjęła w środę dokument zawierający analizę postępu w osiągnięciu przez UE celu 20% wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r. oraz unijne ramy w tym zakresie na następne lata do 2030 roku.

- Po długiej dyskusji KE jednogłośnie zgodziła się zaproponować cel, jakim jest wzrost efektywności energetycznej o 30% do roku 2030 - oświadczył Oettinger na konferencji prasowej w Brukseli, która odbyła się z dwugodzinnym opóźnieniem ze względu na spór komisarzy.

Oettinger wyjaśnił, że propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej. - Zapytamy szefów państw i rządów, jaka jest ich reakcja, czy mogą wspierać politycznie ten cel i uczynić go wiążącym dla unijnych instytucji, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego - tłumaczył.

Według Oettingera propozycja KE "ma nie stuprocentowe, ale bardzo duże szanse" uzyskania poparcia szefów państw i rządów, a później przejścia przez proces legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Podkreślił, że wzrost efektywności energetycznej o 30% do 2030 r. pomoże zmniejszyć zależność UE od importu surowców energetycznych. Zaznaczył, że osiągniecie tego celu będzie jednak wymagało inwestycji, m.in. dotyczących budynków.

Komisarz był pytany, dlaczego w przedstawionym przez KE dokumencie nie ma jednoznacznego określenia, czy cel dotyczący efektywności energetycznej jest wiążący, czy nie. Jak zaznaczył, przedstawiony wcześniej przez KE cel zakładający wzrost efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. był niewiążący, jednak, aby go osiągnąć, KE zaproponowała projekt dyrektywy, która została ostatecznie przyjęta.

Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard oceniła, że propozycja Komisji "to dobra wiadomość dla klimatu i dla inwestorów, a także bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o starania o zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Europy, choć jednocześnie niezbyt dobra wiadomość dla (prezydenta Rosji Władimira) Putina".

Organizacja ekologiczna Greenpeace skrytykowała w środę KE za to, że przedstawiony przez nią dokument nie jest wiążący dla państw członkowskich. - Plan KE nie wyjaśnia, czy przedstawiony cel jest wiążący, czy nie. Kraje członkowskie są nadal podzielone jeśli chodzi o cele klimatyczne i co do tego, czy powinny być one wiążące - czytamy w oświadczaniu przesłanym PAP.

Także europejskie stowarzyszenie organizacji przedsiębiorców BusinessEurope nie jest usatysfakcjonowane propozycją Komisji. - Bez wątpienia Komisja ma rację działając na rzecz uczynienia Europy bardzie efektywną energetycznie, jednak nie przekonuje nas podejście KE zakładające wiele celów (redukcję emisji gazów cieplarniach, wzrost efektywności energetycznej i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych)" - czytamy w oświadczeniu przesłanym PAP. "BusinessEurope wielokrotnie wzywało do wyznaczenia wyłącznie celu w zakresie emisji dwutlenku węgla (po 2020 r.), co byłoby mniej szkodliwe dla konkurencyjności i bardziej efektywne kosztowo; byłoby też korzystne dla inwestycji w zakresie efektywności energetycznej - napisano.

W październiku przywódcy mają podjąć decyzję ws. polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030 r. Proponowany przez KE cel na ten okres to 40% ograniczenie emisji dwutlenku węgla wobec roku 1990, oraz co najmniej 27% udział źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii, liczony jako średnia dla całej Unii, bez celów dla poszczególnych państw.

Z kolei zgodnie z celami unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% i wzrostu do 20% udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%

10 lipca Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to kara w wys. 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia.


Poprawa efektywności energetycznej 389 obiektów użyteczności publicznej
15.07.2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ekspertom z Banku Światowego raport o pomyślnym zakończeniu realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w umowach AAU oraz terminowym wydatkowaniu uzyskanych środków.

30 czerwca 2014 r. upłynął termin zakończenia realizacji inwestycji termomodernizacyjnych oraz pełnego wydatkowania przeznaczonych na nie środków dla dwóch umów zawartych z Bankiem Światowym w 2011 roku. Delegacja ekspertów z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) dokonała oceny stanu realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), podpisanych ze stroną Polską w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS na wdrażanie projektów w ramach Programu priorytetowego GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Eksperci wyrazili zadowolenie z uzyskanych efektów współpracy, jak również z satysfakcjonującego wdrożenia zobowiązań umów AAU.

Uzyskane w ramach ww. umów środki, w wysokości prawie 73 mln zł, umożliwiły realizację 83 przedsięwzięć, które zwiększyły efektywność energetyczną 389 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, szpitali, szkół wyższych, czy budynków administracji publicznej. Na skutek oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, w wyniku realizacji powyższych projektów planowane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 49.000 ton rocznie.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl