wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
30.09.2019
LAWP w Lublinie ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wsparcie można uzyskać na działania związane z głęboką termomodernizacją obiektów, wprowadzeniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, wybudowaniem, przebudowaniem lub wyminą źródła ciepła, w tym zastosowaniem systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski będzie można składać w terminie od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. do godziny 15:00:00


Efektywność energetyczna budynków z wielkiej płyty
09.09.2019
Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy, która ma poprawić efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty - wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nowe przepisy zakładają, że premia dodatkowa byłaby przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do banku kredytującego, w którym zarządzający nieruchomością zaciągnął kredyt. Ma ona wynieść do 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia. Na dodatkową premię w wysokości 10 pp. mogłyby liczyć zarządcy i budynków wielorodzinnych objętych ochroną konserwatorską. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich obiektach wymagają dodatkowych nakładów związanych z zaleceniami konserwatora.
Jak zaznaczono w projekcie, dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych.
Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.
MIiR, czyli autor projektu, wskazał, że "obowiązujący obecnie sposób wyznaczania wysokości premii termomodernizacyjnej stymulował realizowanie inwestycji o krótszych okresach zwrotu i był odpowiedni w początkowym okresie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, promując wzrost zainteresowania termomodernizacją budynków. Obecnie zainteresowanie to jest na tyle szerokie, że uzasadnione jest promowanie wyłącznie odpowiednio głębokich i kompleksowych termomodernizacji, o dłuższych od kilkuletniego okresach zwrotu".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach dołączonych do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
Przeciętna wysokość premii kompensacyjnej wyniosła w 2018 roku ok. 125,6 tys. zł.


NIK: termomodernizacje za publiczne pieniądze są mało efektywne
26.07.2019
NIK skontrolowała ponad 350 wielorodzinnych budynków należących do różnych spółdzielni mieszkaniowych, w których z publicznych pieniędzy przeprowadzono inwestycje termomodernizacji. Okazało się, że efekt energetyczny jest średnio 42 proc. mniejszy, niż wstępnie zakładano. Nie udał się także osiągnąć planowanych oszczędności.Podkreślono, że choć skutkiem przeprowadzonych termomodernizacji było obniżenie zużycia energii, to wyniosło ono średnio o 42% mniej, niż wstępnie zakładano. Z kontroli NIK wynika także, że 20% audytów energetycznych, załączonych do wniosków o pożyczkę, zawierało błędy dyskwalifikujące wykorzystanie pieniędzy publicznych.
"Problemem był także brak standaryzacji danych - przyjęcia stałych warunków zewnętrznych dla określenia ilości planowanego w audytach energetycznych zapotrzebowania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie zużywanego przed i po termomodernizacji. Spółdzielnie nie przeprowadzały także regulacji systemów ogrzewania w budynkach, tak aby dostosować je do zmniejszonego poboru ciepła. Osiągnięto jednak efekty rzeczowe termomodernizacji, głownie w postaci docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości" - czytamy w komunikacie NIK.
Jak twierdzi NIK, wśród przyczyn nieosiągnięcia planowanych efektów oszczędności, miały nie tylko błędy w audytach, ale także podwyżki cen energii - głównie z powodu wzrostu ceny paliw. Przez to, utracona została prawie połowa możliwego do osiągnięcia efektu ekonomicznego termomodernizacji.


Budynki efektywne energetycznie
18.06.2019
Jeśli unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków mają zostać skutecznie zaimplementowane w Polsce, to konieczne jest dokładne kontrolowanie jakości materiałów i urządzeń, które stosuje się w budownictwie.
Od początku 2019 rok wszystkie nowe budynki publiczne w Unii Europejskiej muszą być projektowane i budowane jako obiekty o niemal zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Z początkiem 2021 roku będzie to dotyczyło już dotyczyło wszystkich budynków.
W przypadku budynków publicznych maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi od tego roku 45 kWh/mkw/rok. Nie jest to możliwe bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Do norm efektywności energetycznej budynków, wyznaczonych przez Unię Europejską, należy się dostosowywać najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Tymczasem świadomość wyzwań związanych z tymi przepisami jest w Polsce bardzo mała, co może skończyć się koniecznością wystąpienia do Komisji Europejskiej o przesunięcie wymaganych terminów.
Potrzebna jest intensywna edukacja inwestorów, architektów, urzędników oraz wykonawców budowlanych. To kluczowe, aby dostosować rynek nowych norm UE.
Rygorystyczne podejście UE do efektywności energetycznej to pozytywne działanie, bez którego trudno będzie osiągnąć cele związane ze zmniejszeniem zapotrzebowanie na energię, a także obniżaniem emisji dwutlenku węgla.
Budynki odpowiadają za około 40% emitowanego dwutlenku węgla, a także około 40% zużywanej energii. Ponadto mają one kluczowe znaczenie dla zdrowia, komfortu oraz wydajności pracy czy nauki.


Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze
15.03.2019
Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze.
Osoby, które w ramach programu Czyste Powietrze złożą wniosek o dofinansowania na wymianę kotła i/lub termomodernizację domu po tym terminie, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wyjątek stanowią koszty audytu energetycznego. Audyt energetyczny może, a nawet powinien, być wykonany wcześniej.
Jest to konsekwencja zmian, jakie na początku tego roku wprowadzono do zapisów Programu (co z kolei było efektem poprawek w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W programie pojawiła się nowa definicja związana z rozpoczęciem przedsięwzięcia. Mówi ona, że rozpoczęciem przedsięwzięcia jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z jego realizacją, które może nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli składany jest on od 1 lipca 2019 r. (z wyłączeniem audytu energetycznego). W przypadku wniosków składanych przez 1 lipca pierwsze koszty kwalifikowane mogą być poniesione od 1 stycznia 2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl