wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
12.12.2016
Dziś wchodzi w życie obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2016 r. poz. 1184)


Ostatni przetarg na białe certyfikaty
04.11.2016
We wrześniu br. prezes URE na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, czyli na tzw. białe certyfikaty.

W reakcji na ogłoszony przez prezesa URE we wrześniu br. przetarg na tzw. białe certyfikaty do urzędu wpłynęło ponad 2200 przesyłek zawierających oferty przetargowe. Poszczególne przesyłki mogą zawierać więcej niż jedną ofertę przetargową i urząd przewiduje, że można się spodziewać nawet około 2500 ofert

Gdyby ta prognoza się sprawdziła oznaczałoby to ponad dwa razy większe zainteresowanie wrześniowym przetargiem niż poprzednim, na który wpłynęło 1121 ofert przetargowych.


Wdrożenie przepisów o efektywności energetycznej
01.10.2016
Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna być wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku. W ubiegłym roku KE upomniała już Polskę, a także dziesięć innych państw unijnych w tej sprawie.

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mają osiągnąć określony poziom oszczędności energii poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
01.10.2016
W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1. października 2016 roku, nałożono obowiązek sporządzania audytu energetycznego na przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
- osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa- po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.), a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia,

Do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym, należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta
13.06.2016
Senat przyjął ustawę o efektywności energetycznej 10 czerwca, a 13 czerwca ustawę podpisał prezydent.
Zadaniem ustawy jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej.

Nowa ustawa wynika też z konieczności zastąpienia wcześniejszych regulacji w obszarze wzmacniania efektywności energetycznej, które wygasają z końcem przyszłego roku.

Zmiany w prawie unijnym wymogły dokonanie istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), którego celem jest zwiększenie oszczędności w konsumpcji energii finalnej.

System świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:
- realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej,
- lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów),
- lub uiszczenia opłaty zastępczej, w wysokości 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.

Ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie 1 października 2016 roku.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl