wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Program TERMO-2017 - niezbędny audyt energetyczny
10.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu uruchamia program priorytetowy TERMO-2017. Program skierowany jest do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.
Budżet, który przeznaczono na realizację Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) wynosi 10 000 000,- zł., a okres wdrażania i dotowania projektu to lata 2017-2020.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte prace termomodernizacyjne wykonywane w budynkach jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, wybudowanych przed rokiem 1999.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43 poz. 346 ze zm.) i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie:
- co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
- co najmniej 25% - w pozostałych budynkach.
Terminy:
- Ogłoszenia naboru - 13 marca
- Rozpoczęcia naboru - 20 marca
- Zakończenia naboru - 31 marca.


Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
02.03.2017
Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. To efekt przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej.
Ministerstwo Energii zaznacza, że obszar związany z audytami energetycznymi jest regulowany przez wydane wcześniej rozporządzenia. Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
Samo pojęcie termomodernizacji reguluje natomiast ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Ministerstwo Energii zaznacza, że opracowany przez nie projekt rozporządzenia odwołuje się do powyższych regulacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, jednak „w związku z tym, że przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej jest rozumiane bardzo szeroko, i nie odnosi się jedynie do usprawnień dotyczących budynków, niezbędne było uregulowanie pozostałych kwestii”.
Celem rozporządzenia, którego projekt opublikowało ME, ma być „zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej”.
Rozporządzenie ma wskazać szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzór karty audytu efektywności energetycznej, szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii, sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, a także współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną oraz sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.
Ministerstwo Energii podaje, za Zrzeszeniem Audytorów Polskich, że obecnie z około 1,3 tys. zrzeszonych audytorów aktywnych jest około 500.
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych.
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej audyty muszą wprowadzić wszystkie duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub roczne obroty powyżej 50 mln euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 roku w wysokości nie mniejszej niż 43 mln euro. Audyt powinien być powtarzany co cztery lata. Pierwsze audyty powinny zostać wykonane już do września br.
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii został skierowany do konsultacji.


300 mln zł z NFOŚiGW na wsparcie efektywności energetycznej w mieszkaniówce - konieczny audyt energetyczny
02.03.2017r
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - poinformowano w czwartek w komunikacie prasowym NFOŚiGW. Fundusz zarezerwował na ten cel 300 mln zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, jednak minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r. Jest to kolejny nabór do tego konkursu - w pierwszym złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.
W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.


Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne
28.02.2017
W Polsce 45 tysięcy osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza, a budżet państwa traci przez zanieczyszczenia około 80 miliardów złotych.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja naukowa "Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne". Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni.
Profesor Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że jednym z czynników przyczyniających się do przedwczesnych zgonów jest bieda. Wiąże się ona między innymi z tym, czym palimy w piecu, jaki mamy piec i czy mamy docieplony budynek.
Bogusław Samoliński dodaje, że w Polsce jest 5 milionów domów jednorodzinnych, z czego trzy i pół miliona nie spełnia współczesnych wymogów. Jednak, jak zwraca uwagę profesor, są one budowane, bo ludzi nie stać na nic innego.
Profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu mówi, że smog ma wpływ na płodność, między innymi na poziom testosteronu u mężczyzn, czyli żywotność plemników. Matki, które przebywają w zanieczyszczonej atmosferze, rodzą dzieci, które 3 razy częściej chorują na zapalenie oskrzeli i płuc.
Z kolei doktor Andrzej Dąbrowski, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że liczba alergii na całym świecie rośnie i dotyczy to przede wszystkim krajów rozwiniętych. Dodaje, że chodzi w większości o alergiczny nieżyt nosa, który w niektórych grupach nastolatków dotyka 40% osób.
W Polsce główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja, spowodowana paleniem w domowych paleniskach. Jednak z pyłami w powietrzu zmaga się cały świat. Jedynie 2% populacji miejskiej żyje na terenach, na których nie są przekroczone rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia poziomy pyłów w powietrzu.


Systemowy program termomodernizacji
20.02.2017
Do połowy roku przygotowany zostanie systemowy program termomodernizacji, mający na celu ocieplenie ponad 60% polskich domów. Taka jest zapowiedź Ministerstwa Rozwoju.
Problem ze smogiem w wielu miejscach Polski, wiąże się z ubóstwem energetycznym, bo ludzie nie dlatego spalają paliwa złej jakości że tak chcą, ale dlatego, że na nic innego ich nie stać.
Według Instytutu Badań Strukturalnych w Polsce ubóstwo energetyczne dotyka 9,6% gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osób. Z badań Instytutu wynika, że najbardziej zagrożone są osoby samotne mieszkające w dużych domach na wsi, lokatorzy starych, komunalnych kamienic w miastach, rodziny wielodzietne mieszkające w dużych wiejskich domach, oraz ubodzy mieszkańcy wolnostojących domów na wsi i w małych miejscowościach.
Organizacje ekologiczne ClientEarth, Miasto Jest Nasze, Greenpeace Polska i Akcja Demokracja złożyły w piątek skargę do Komisji Europejskiej w sprawie złej jakości powietrza w Polsce. Pod skargą zebrano ponad 24 tys. podpisów. Skarga - jak tłumaczą ekolodzy - jest związana z naruszeniem przez polskie władze obowiązków związanych z obniżaniem poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z prawem UE od 31 grudnia 2012 r. stężenie niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu nie powinno przekraczać średniorocznie 1 nanograma na metr sześcienny. W Polsce te stężenia są przekraczane średnio pięcio-, siedmiokrotnie. Zanieczyszczenie benzo(a)pirenem jest efektem głównie palenia w kotłach domowych paliwami stałymi, np. mułami węglowymi, a także odpadami komunalnymi.
Ministerstwo kończy prace nad rozporządzeniem dotyczącym kotłów. Planuje się, że zostanie ono podpisane w czerwcu, a wejdzie w życie w październiku, przed sezonem grzewczym. Wejście w życie rozporządzenia będzie oznaczało, że nie można kupić kotłów innych niż piątej klasy, czyli takich, które odpowiadają za powstawanie smogu.
Obecnie największym zainteresowaniem wśród nabywców - głównie ze względu na niską cenę - cieszą się kotły najtańsze, o bardzo niskich parametrach dotyczących ich emisyjności.
Trwają również prace nad rozbudową systemu informacji i monitoringu stanu powietrza.
Rresort zakończył konsultacje z ministerstwem energii w sprawie rozporządzenia dotyczącym jakości paliw stałych.
Ministerstwo energii przygotowuje nowe rozwiązania dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowe przepisy mają ograniczyć napływ niesortowanego węgla do Polski. Chodzi głównie o węgiel zza wschodniej granicy. Do listopada ub.r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla - najwięcej, bo ponad 4,6 mln ton - z Rosji. Przepisy mają też uporządkować rynek paliw stałych w naszym kraju i pozwolić konsumentom uzyskać informacje, jaki węgiel kupują. Producenci będą zobligowani do posiadania charakterystyki jakościowej przekazywanych do sprzedaży paliw stałych.
W piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że nie widzi potrzeby wycofania z rynku miału węglowego, zwłaszcza że elektrociepłownie mają wiele pieców przystosowanych do jego spalania.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl