wybierz język/choose language: pl en de es fr
ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Od dziś wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze
21.01.2019
Wnioski w Programie Czyste Powietrze są ponownie przyjmowane od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. Przerwa w naborze spowodowana była aktualizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych.
Przerwa w naborze wniosków spowodowana była:
- aktualizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze,
- dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.


NFOŚiGW wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze
02.01.2019
Od 1 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tymczasowo wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Konieczna jest aktualizacja programu.
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. wojewódzkie fundusze wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie. Wyjaśnia jednocześnie, że zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową.
Nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” ruszył we wrześniu 2018 r. i ma potrwać do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel w całym okresie funkcjonowania programu wynosi 103 mld zł. Tylko do 3 grudnia 2018 r. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły ponad 16 tys. wniosków. Największe zainteresowanie programem jest w województwie śląskim, gdzie złożono ponad 2 tys. wniosków i mazowieckim – ponad 1,8 tys. wniosków.


Od dziś od godz. 8:00 WFOŚiGW przyjmują wnioski w programie "Czyste powietrze"
19.09.2018
Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00
1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
- przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
- okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
- przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniemzłożenia wniosku o dofinansowanie
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł
4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”
5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.


Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września
17.09.2018
Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyjmować będą wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.
Warunek podstawowy
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. .
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. .
Warunki dofinansowania
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - 7 tys. zł.
Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.


Od 1 sierpnia nabór wniosków w programie "Czyste powietrze"
29.06.2018
Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym celu uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od 1 sierpnia.
Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Program „Czyste powietrze” - dla kogo dofinansowanie
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.
Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głownie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.
Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Wysokość dotacji w programie "Czyste powietrze"
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.
Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od około 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90% finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/osobę dotacja wyniesie 32% Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku (obecnie wynosi 2,4%)
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, resort przygotował szkolenia dotyczące „Czystego powietrza”, które będą prowadzone w gminach. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem w racach programu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski od 1 sierpnia br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Wymagana dokumentacja
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:
dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny , ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:
protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).
Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Dodatkowe działania na rzecz ograniczenia smogu
Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu.
Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.


"Walka ze smogiem to jest priorytet rządu"
22.02.2018
Walka o czyste powietrze jest priorytetem rządu. Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na stwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd rusza z programem termomodernizacji, który ma na celu zwiększenie możliwości ocieplania domów i zmniejszenie zanieczyszczeń.
Realizacja pilotażowego program termomodernizacji dla 22 gmin z 33 z listy Światowej Organizacji Zdrowia, w których mieszka 770 tys. osób, będzie kosztowała około 750 mln zł. Program skierowany ma być do mniej zamożnych osób.
Po przeprowadzeniu tego pilotażu będzie możliwość oszacowania kosztow tej operacji na terenie całej Polski. W umowie z gminą Skawina, która podlega pilotażowi, zapisano, że 70% kwoty wyłoży rząd, a 30 proc. samorząd.
Wiceminister Piotr Woźny zapowiedział, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych. Według wiceministra walka ze smogiem zajmie dziewięć lat.
Na problem braku norm jakości dla paliw stałych zwraca też uwagę Greenpeace Polska. Organizacja podkreśla, że bez eliminacji z najgorszej jakości paliw nie ma mowy o rozpoczęciu poważnej walki ze smogiem.
Problem ten miał być rozwiązany już blisko rok temu, jednak minister energii Krzysztof Tchórzewski wciąż opóźnia ich wprowadzenie. Do polskich domów sprzedawany jest węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe.Greenpeace przypomniał, że zgodnie z raportami europejskich i światowych organizacji w Polsce z powodu chorób i powikłań wywołanych złej jakości powietrzem umiera przedwcześnie 47 tysięcy osób rocznie.


Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza
22.02.2018
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Polska przegrała w tej sprawie z Komisją Europejską, która pozwała nasz kraj za niestosowanie się do unijnej dyrektywy. Jak wynika z komunikatu prasowego, TS stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. „Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły” – czytamy w uzasadnieniu.
„W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W omawianej sprawie dane wynikające z przedłożonych w sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do 2015 roku włącznie to państwo członkowskie regularnie przekraczało, po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. Wynika stąd, że stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE.
Obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od 11 czerwca 2010 r., przypomniano także. W przyjętych przez Polskę planach upływ terminów przewidzianych na położenie kresu tym przekroczeniom został ustalony, w zależności od konkretnej strefy, na czas między 2020 r. a 2024 r.
„Polska utrzymuje, że terminy te są w pełni dostosowane do skali przekształceń strukturalnych niezbędnych do położenia kresu przekroczeniom i zwraca w szczególności uwagę na trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym związane z potrzebą realizacji znacznych inwestycji technicznych. W ocenie Trybunału, o ile okoliczności tego rodzaju mogą być brane pod uwagę, o tyle jednak nie wykazano, że wskazane trudności, które nie mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu rzeczonym przekroczeniom” – czytamy dalej.
Trybunał orzekł ponadto, że przekraczając w czterech strefach (w Radomiu, strefie pruszkowsko-żyrardowskiej, kędzierzyńsko-kozielskiej od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r., oraz strefie ostrowsko-kępińskiej) dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu (zwiększone o margines tolerancji3), Polska naruszyła prawo Unii.
„Trybunał stwierdził wreszcie, że w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, co jednak jest wymagane. W tym stanie rzeczy i wobec uwzględnienia trzech pierwszych zarzutów Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy” – podsumowano.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku, przypomniano także.
Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w grudniu 2015 r.
Dyrektywa 2008/50/WE weszła w życie 11 czerwca 2008 r. Kodyfikuje ona wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia.
Pył PM10 jest występującą w powietrzu mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Pył ten zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc.


Aż 3,5 mln polskich domów trzeba ocieplić?
17.02.2018
Trwająca zima jest przyjazna dla właścicieli oraz najemców lokali i domów. Przychylna aura nie oznacza jednak, że problem niedostatecznego ocieplenia budynków mieszkalnych chwilowo stał się mniej ważny.
Skalę problemu związanego z koniecznością ocieplenia budynków mieszkalnych potwierdzają między innymi dane GUS-u. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2012 r. około 38% mieszkań (tzn. lokali i domów) nadal czekało na jakąkolwiek formę docieplenia ścian zewnętrznych. Ważne są też informacje z raportu Instytutu Ekonomii Środowiska, które dotyczą domów jednorodzinnych. Wspomniany instytut w 2014 r. oszacował, że struktura polskich domów pod względem poziomu termoizolacji przedstawiała się następująco:
- 38,0% - domy posiadające bardzo niski standard izolacyjności cieplnej (brak ocieplenia ścian),
- 34,0% - domy cechujące się niskim standardem izolacyjności cieplnej (ocieplenie ścian o grubości do 8 cm),
- 20,1% - domy posiadające średni standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 8-10 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 6,7% - domy cechujące się wysokim standardem izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 11 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 1,2% - domy posiadające bardzo wysoki standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 15 cm, energooszczędne okna trzyszybowe)
Powyższe szacunkowe wyniki wskazują, że do ocieplenia/docieplenia kwalifikuje się co najmniej 72% polskich domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach z bardzo niskim standardem izolacji cieplnej (1,9 mln) oraz niskim standardem izolacji cieplnej (1,7 mln). Trzeba podkreślić, że problem z ociepleniem dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych. Około 70% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce cechuje się rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię pierwotną wynoszącym ponad 160 kWh/m kw.
Dla porównania, obecne roczne limity analizowanego wskaźnika wynoszą 85 kWh/m kw. - 95 kWh/m kw. w przypadku nowego budownictwa mieszkalnego. Dużym energetycznym problemem Polski są na przykład nieocieplone budynki z czasów PRL-u. Roczna energochłonność wielkopłytowego bloku bez izolacji termicznej może przekraczać nawet 300 kWh/m kw. Podobne wyniki dotyczą wielu typowych domów jednorodzinnych z lat 70. i 80., w których nie zastosowano rozwiązań ograniczających zużycie energii.
Przeciętna energochłonność polskich domów na pewno będzie powoli spadała z uwagi na wyburzenia oraz normy obowiązujące od 2014 r. Unijne wymogi skutkują stopniowym obniżaniem maksymalnego zapotrzebowania nowych budynków mieszkalnych na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
Obecnie takie roczne zapotrzebowanie nie może przekraczać 95 kWh/m kw. w przypadku domów jednorodzinnych. Analogiczna norma dla nowego budynku wielorodzinnego to 85 kWh/(m kw. x rok). Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, limity dotyczące domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wyniosą odpowiednio 70 kWh/(m kw. x rok) i 65 kWh/(m kw. x rok). Zaostrzenie wymagań związanych z energochłonnością, oczywiście będzie skutkowało wzrostem kosztów budowy.
Pozytywne zmiany w zakresie średniej energochłonności polskich domów i lokali, związane z wyburzeniami oraz nowymi inwestycjami, na pewno nie pozwolą na szybkie obniżenie zużycia energii cieplnej przez gospodarstwa domowe. Tutaj otwiera się przestrzeń dla działań publicznych.
Pewną nadzieję dają założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wspomniany dokument przewiduje nakłady na termomodernizację i remonty budynków mieszkalnych o wartości 0,81 mld zł (lata 2017-2020) i 1,25 mld zł (lata 2021-2025). Wcześniejsze nakłady budżetowe na ten sam cel, wyniosły jedynie 0,96 mld zł od 2010 r. do 2016 r.


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
14.02.2018
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w marcu br. planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu:
- Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
- Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
- Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.
- Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
- Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.
Planowany termin rozpoczęcia naboru – kwiecień 2018


Prezes URE o audytach energetycznych przedsiębiorstw w 2017 roku
02.02.2018
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej prezes URE przekazał Ministrowi Energii informacje o liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych, liczbie przedsiębiorców którzy przeprowadzili audyt, liczbie przedsiębiorców posiadających system zarządzania energią określony w Polskiej normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub posiadających system zarządzania środowiskowego.
W informacji znalazły się też możliwe do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw.
Prezes URE o audytach energetycznych przedsiębiorstw w 2017 roku:
Uprzejmie informuję Pana Ministra, że w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego (art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy). Z przekazanych zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe/rok (art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy).


Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (czwarty)
24.01.2018
Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 roku, zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 oraz planowanych do uzyskania w 2020 roku.
Jest to ostatni Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, kolejne sprawozdanie będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną.


Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w projektowaniu budynków
08.01.2018
1 stycznia 2018 r. weszła w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji przepisów.
Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.
Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporządzenia, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości:
- 4 m od granicy lasu w przypadku - gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce,
- bezpośrednio przy granicy lasu - gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.
Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.
W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk.
W rozporządzaniu zwiększono również szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.).


Nowe rozporządzenie dotyczące audytu efektywności energetycznej
13.11.2017
W dniu 13 listopada 2017 roku opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Energii, z dnia 5 listopada 2017r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dziennik Ustaw z 13.10.2017 r. poz. 1912) .


Ustawa inwestycyjna
06.10.2017
Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma uprościć proces inwestycyjno-budowlany. Nowe prawo ma zachęcić do realizacji przedsięwzięć i ułatwić realizację projektów.
Do najważniejszych rozwiązań ustawy inwestycyjnej należy nowy instrument planistyczny, jakim będzie obszar zorganizowanego inwestowania (OZI), który pojawi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe narzędzie ma za zadanie zacieśnić współpracę gmin z inwestorami przy przygotowaniu „wielkoformatowych” projektów inwestycyjnych, a równocześnie znacznie je przyspieszyć dzięki możliwości pominięcia długotrwałej procedury modyfikacji studium czy planu miejscowego.
Na potrzeby sprawnej realizacji inwestycji w OZI ustawa wprowadza nową instytucję zintegrowanego pozwolenia na budowę. Będzie ona obejmować ustalenia w zakresie dostosowania struktury nieruchomości, nabycia praw do nieruchomości w trybie administracyjno-prawnym oraz zagadnień dotyczących wycinki drzew i krzewów. Dodatkowo gmina może zawrzeć z zainteresowanymi inwestorami umowę urbanistyczną określającą zasady integracji poszczególnych działań inwestycyjnych objętych planem regulacyjnym a także podział kosztów ich realizacji. Umowa urbanistyczna ma być elastycznym mechanizmem o charakterze kontraktowym, który pozwoli ustalić zasady finansowania inwestycji, przypisać poszczególnym podmiotom (zarówno publicznym jak i prywatnym) konkretne zadania.
Ustawa inwestycyjna stanie się najważniejszą ze wszystkich specustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym ze względu na swój potencjalnie szeroki zakres zastosowania.


Zostały tylko trzy miesiące na obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa
21.06.2017
Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec maja br. zaledwie 4% z nich potwierdziło realizację audytu.
Od 1 października 2016 r. w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Audyt energetyczny należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a następnie w ciągu 30 dni zawiadomić o jego wynikach prezesa URE.
Choć termin przeprowadzenia pierwszego audytu upływa 30 września 2017 r., z danych URE wynika, że na 6 tys. zobowiązanych podmiotów dopiero około 220 złożyło potwierdzenie przeprowadzenia audytu (dane na 25 maja br.).
Audyt energetyczny wskazuje rozwiązania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej wraz z informacją o ich opłacalności.


Program TERMO-2017 - niezbędny audyt energetyczny
10.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu uruchamia program priorytetowy TERMO-2017. Program skierowany jest do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.
Budżet, który przeznaczono na realizację Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) wynosi 10 000 000,- zł., a okres wdrażania i dotowania projektu to lata 2017-2020.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte prace termomodernizacyjne wykonywane w budynkach jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, wybudowanych przed rokiem 1999.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43 poz. 346 ze zm.) i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie:
- co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
- co najmniej 25% - w pozostałych budynkach.
Terminy:
- Ogłoszenia naboru - 13 marca
- Rozpoczęcia naboru - 20 marca
- Zakończenia naboru - 31 marca.


Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
02.03.2017
Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. To efekt przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej.
Ministerstwo Energii zaznacza, że obszar związany z audytami energetycznymi jest regulowany przez wydane wcześniej rozporządzenia. Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
Samo pojęcie termomodernizacji reguluje natomiast ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ministerstwo Energii zaznacza, że opracowany przez nie projekt rozporządzenia odwołuje się do powyższych regulacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, jednak „w związku z tym, że przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej jest rozumiane bardzo szeroko, i nie odnosi się jedynie do usprawnień dotyczących budynków, niezbędne było uregulowanie pozostałych kwestii”.
Celem rozporządzenia, którego projekt opublikowało ME, ma być „zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej”.
Rozporządzenie ma wskazać szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzór karty audytu efektywności energetycznej, szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii, sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, a także współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną oraz sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.
Ministerstwo Energii podaje, za Zrzeszeniem Audytorów Polskich, że obecnie z około 1,3 tys. zrzeszonych audytorów aktywnych jest około 500.
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych.
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej audyty muszą wprowadzić wszystkie duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub roczne obroty powyżej 50 mln euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 roku w wysokości nie mniejszej niż 43 mln euro. Audyt powinien być powtarzany co cztery lata. Pierwsze audyty powinny zostać wykonane już do września br.
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii został skierowany do konsultacji.


300 mln zł z NFOŚiGW na wsparcie efektywności energetycznej w mieszkaniówce - konieczny audyt energetyczny
02.03.2017r
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - poinformowano w czwartek w komunikacie prasowym NFOŚiGW. Fundusz zarezerwował na ten cel 300 mln zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, jednak minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r. Jest to kolejny nabór do tego konkursu - w pierwszym złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.
W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.


Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne
28.02.2017
W Polsce 45 tysięcy osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza, a budżet państwa traci przez zanieczyszczenia około 80 miliardów złotych.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja naukowa "Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne". Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni.
Profesor Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że jednym z czynników przyczyniających się do przedwczesnych zgonów jest bieda. Wiąże się ona między innymi z tym, czym palimy w piecu, jaki mamy piec i czy mamy docieplony budynek.
Bogusław Samoliński dodaje, że w Polsce jest 5 milionów domów jednorodzinnych, z czego trzy i pół miliona nie spełnia współczesnych wymogów. Jednak, jak zwraca uwagę profesor, są one budowane, bo ludzi nie stać na nic innego.
Profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu mówi, że smog ma wpływ na płodność, między innymi na poziom testosteronu u mężczyzn, czyli żywotność plemników. Matki, które przebywają w zanieczyszczonej atmosferze, rodzą dzieci, które 3 razy częściej chorują na zapalenie oskrzeli i płuc.
Z kolei doktor Andrzej Dąbrowski, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że liczba alergii na całym świecie rośnie i dotyczy to przede wszystkim krajów rozwiniętych. Dodaje, że chodzi w większości o alergiczny nieżyt nosa, który w niektórych grupach nastolatków dotyka 40% osób.
W Polsce główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja, spowodowana paleniem w domowych paleniskach. Jednak z pyłami w powietrzu zmaga się cały świat. Jedynie 2% populacji miejskiej żyje na terenach, na których nie są przekroczone rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia poziomy pyłów w powietrzu.


Systemowy program termomodernizacji
20.02.2017
Do połowy roku przygotowany zostanie systemowy program termomodernizacji, mający na celu ocieplenie ponad 60% polskich domów. Taka jest zapowiedź Ministerstwa Rozwoju.
Problem ze smogiem w wielu miejscach Polski, wiąże się z ubóstwem energetycznym, bo ludzie nie dlatego spalają paliwa złej jakości że tak chcą, ale dlatego, że na nic innego ich nie stać.
Według Instytutu Badań Strukturalnych w Polsce ubóstwo energetyczne dotyka 9,6% gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osób. Z badań Instytutu wynika, że najbardziej zagrożone są osoby samotne mieszkające w dużych domach na wsi, lokatorzy starych, komunalnych kamienic w miastach, rodziny wielodzietne mieszkające w dużych wiejskich domach, oraz ubodzy mieszkańcy wolnostojących domów na wsi i w małych miejscowościach.
Organizacje ekologiczne ClientEarth, Miasto Jest Nasze, Greenpeace Polska i Akcja Demokracja złożyły w piątek skargę do Komisji Europejskiej w sprawie złej jakości powietrza w Polsce. Pod skargą zebrano ponad 24 tys. podpisów. Skarga - jak tłumaczą ekolodzy - jest związana z naruszeniem przez polskie władze obowiązków związanych z obniżaniem poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z prawem UE od 31 grudnia 2012 r. stężenie niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu nie powinno przekraczać średniorocznie 1 nanograma na metr sześcienny. W Polsce te stężenia są przekraczane średnio pięcio-, siedmiokrotnie. Zanieczyszczenie benzo(a)pirenem jest efektem głównie palenia w kotłach domowych paliwami stałymi, np. mułami węglowymi, a także odpadami komunalnymi.
Ministerstwo kończy prace nad rozporządzeniem dotyczącym kotłów. Planuje się, że zostanie ono podpisane w czerwcu, a wejdzie w życie w październiku, przed sezonem grzewczym. Wejście w życie rozporządzenia będzie oznaczało, że nie można kupić kotłów innych niż piątej klasy, czyli takich, które odpowiadają za powstawanie smogu.
Obecnie największym zainteresowaniem wśród nabywców - głównie ze względu na niską cenę - cieszą się kotły najtańsze, o bardzo niskich parametrach dotyczących ich emisyjności.
Trwają również prace nad rozbudową systemu informacji i monitoringu stanu powietrza.
Rresort zakończył konsultacje z ministerstwem energii w sprawie rozporządzenia dotyczącym jakości paliw stałych.
Ministerstwo energii przygotowuje nowe rozwiązania dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowe przepisy mają ograniczyć napływ niesortowanego węgla do Polski. Chodzi głównie o węgiel zza wschodniej granicy. Do listopada ub.r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla - najwięcej, bo ponad 4,6 mln ton - z Rosji. Przepisy mają też uporządkować rynek paliw stałych w naszym kraju i pozwolić konsumentom uzyskać informacje, jaki węgiel kupują. Producenci będą zobligowani do posiadania charakterystyki jakościowej przekazywanych do sprzedaży paliw stałych.
W piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że nie widzi potrzeby wycofania z rynku miału węglowego, zwłaszcza że elektrociepłownie mają wiele pieców przystosowanych do jego spalania.


Smog nad Polską - normy przekroczone wielokrotnie
16.02.2017
Od początku roku minęło zaledwie półtora miesiąca, a 16 polskich miast już przewyższyło dopuszczalny, roczny limit dni z przekroczeniem norm jakości powietrza - informuje Polska Zielona Sieć. Listę otwiera Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski.
Organizacja przypomina, że roczny dopuszczalny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego i wynosi on 35 dni w roku.
Polska Zielona Sieć analizując dane z wojewódzkich inspektoratów środowiska stworzyła listę miast, w których najczęściej występowały wysokie stężenia zanieczyszczeń. Tabelę otwierają Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski, których mieszkańcy przez 41 spośród 46 dni nowego roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Na dalszych miejscach są: Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz i Nowa Ruda. Ekolodzy informują, że w smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. śląskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miejscowości z województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego.
W innych miastach nie jest dużo lepiej, do przekroczenia limitu 35 dni zbliżają się także np. Olesno, Kędzierzyn-Koźle i Dąbrowa Górnicza, Mielec (35 dni), Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Ząbkowice Śląskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28 dni).


Polsce grożą milionowe kary za smog
13.02.2017
W tym tygodniu organizacje ekologiczne złożą do Komisję Europejskiej skargę na wieloletnie niedopełnianie przez polskie władze obowiązków związanych z obniżeniem szkodliwych substancji w powietrzu. Dzisiaj ruszyła zbiórka podpisów pod petycją.
Jeżeli Komisja Europejska uzna, że skarga jest zasadna będzie mogła nałożyć na Polskę milionowe kary.


Program "Czyste powietrze"
17.01.2017
Rząd chce wprowadzić normy jakości dla nowych kotłów oraz paliw. W planach jest też zwiększenie wydatków na ocieplenie budynków i dotacje na zakup ekologicznych pieców.
Równocześnie rząd zapowiada kolejny program – "Czyste powietrze". Ma się zająć nim priorytetowo. Wicepremier Morawiecki oraz przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe już na przyszły sezon grzewczy.
W ostatnim tygodniu, zwłaszcza na początku, niekorzystne warunki atmosferyczne – bardzo niskie temperatury, a w związku z tym większe zapotrzebowanie na ciepło, a także brak wiatru i opadów – spowodowały, że w Polsce utrzymywały się bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Najgorzej na Śląsku – min. w Rybniku przez dwa dni zawieszone zostały zajęcia w miejskich szkołach.
Wówczas szefowa rządu zwróciła się do KERM o opracowanie rekomendacji w sprawie niezbędnych działań, jakie należy podjąć, by skuteczniej walczyć ze smogiem.
Rozporządzenie resortu rozwoju dotyczy kotłów ma wyeliminować ze sprzedaży tzw. kopciuchy, czyli kotły niespełniające podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków. Od 2018 r. nie będzie można sprzedawać czy montować w Polsce kotłów na paliwa stałe, które nie będą miały najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich, jakie stosowane są w domowych kotłowniach.
Organizacje pozarządowe informują, że rocznie na 200 tys. sprzedanych kotłów węglowych w naszym kraju – 140 tys. to tanie urządzenia, o niskich standardach emisyjnych.


Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
12.12.2016
Dziś wchodzi w życie obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2016 r. poz. 1184)


Ostatni przetarg na białe certyfikaty
04.11.2016
We wrześniu br. prezes URE na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, czyli na tzw. białe certyfikaty.

W reakcji na ogłoszony przez prezesa URE we wrześniu br. przetarg na tzw. białe certyfikaty do urzędu wpłynęło ponad 2200 przesyłek zawierających oferty przetargowe. Poszczególne przesyłki mogą zawierać więcej niż jedną ofertę przetargową i urząd przewiduje, że można się spodziewać nawet około 2500 ofert

Gdyby ta prognoza się sprawdziła oznaczałoby to ponad dwa razy większe zainteresowanie wrześniowym przetargiem niż poprzednim, na który wpłynęło 1121 ofert przetargowych.


Wdrożenie przepisów o efektywności energetycznej
01.10.2016
Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna być wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku. W ubiegłym roku KE upomniała już Polskę, a także dziesięć innych państw unijnych w tej sprawie.

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mają osiągnąć określony poziom oszczędności energii poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
01.10.2016
W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1. października 2016 roku, nałożono obowiązek sporządzania audytu energetycznego na przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
- osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa- po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.), a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia,

Do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym, należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta
13.06.2016
Senat przyjął ustawę o efektywności energetycznej 10 czerwca, a 13 czerwca ustawę podpisał prezydent.
Zadaniem ustawy jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej.

Nowa ustawa wynika też z konieczności zastąpienia wcześniejszych regulacji w obszarze wzmacniania efektywności energetycznej, które wygasają z końcem przyszłego roku.

Zmiany w prawie unijnym wymogły dokonanie istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), którego celem jest zwiększenie oszczędności w konsumpcji energii finalnej.

System świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:
- realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej,
- lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów),
- lub uiszczenia opłaty zastępczej, w wysokości 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.

Ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie 1 października 2016 roku.


Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków
01.04.2016
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa udostępniło na swojej stronie „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”. Zgodnie z informacjami zawartymi we wstępie do opracowania stanowi on zbiór informacji na temat efektywności energetycznej budynków, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również w trakcie użytkowania budynków. W dokumencie omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.

Poradnik ma stanowić wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którym państwa członkowskie UE podejmują środku w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu budowlanego szerokiego zakresu informacji na temat różnych metod i praktyk służących poprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek podejmowania działań promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii.

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków


Projekt ustawy o efektywności energetycznej
02.03.2016
Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r. Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku.
Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w ustawie zwiększy efektywność energetyczną polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego. Proponowane regulacje przyczynią się także do oszczędnego i efektywnego korzystania z energii oraz wpłyną na wzrost liczby inwestycji energooszczędnych.
Zgodnie z ustawą minister energii będzie opracowywał co 3 lata Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii musi przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.
Do nowej ustawy został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty, który obowiązuje w Polsce od początku 2013 r. Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania energooszczędne. Świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.
Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma zachęcić m.in. przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane) do podjęcia działań inwewestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej. Wpłyną także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.
W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej. W konsekwencji w wykazie dodano nowy środek, jakim jest „wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego”. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
Na organy władzy publicznej w Polsce nałożony zostanie obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków. Organy władzy publicznej zobowiązane zostały również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa. Ponadto powinny wdrażać rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną np. poprzez nabywanie i użytkowanie budynków o bardzo dobrej charakterystyki energetycznej.
W projekcie ustawy przewidziano także stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.
W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.
W projekcie ustawy znalazł się nowy rozdział pn. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Musi mieć jednak odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.
Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy ustala Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. W projekcie ustawy zapisany został natomiast katalog kar, takich jak np. brak uiszczenia opłaty zastępczej czy nie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.


Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
31.12.2015
Głównym celem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej jest przedłużenie o rok funkcjonowania obecnego systemu wsparcia dla działań proefektywnościowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 30 grudnia 2015 r.
Dotychczasowa ustawa o efektywności energetycznej wygasa z końcem 2015 r. Kończą się również uprawnienia prezesa URE do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach obowiązującej ustawy. Nowelizacja ustawy ma na celu zapewnienie Prezesowi URE możliwości przeprowadzenia postępowania związanego z ostatnim, czwartym przetargiem, który został ogłoszony 29 grudnia 2015 r., oraz wydanie świadectw efektywności energetycznej dla tego przetargu. Dzięki przedłużeniu funkcjonowania ustawy o rok, możliwe będzie zakończenie prac nad nową ustawą o efektywności energetycznej. Zgodnie bowiem z dyrektywą unijną, państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii.
Ponadto zaproponowane w nowelizacji rozwiązania zapewnią funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki także w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanych do zmienionych wymagań unijnych.
System wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą w kwietniu 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia 2015 r. Wspieranie działań, które zapewniają oszczędzanie energii, oparte jest w Polsce na tzw. białych certyfikatach. Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą.
Do wydawania certyfikatów oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu energetycznego
27.10.2015
Od dnia 28.10.2015 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606).

Zmianie uległa karta audytu termomodernizacyjnego oraz karta audytu, w szczególności wprowadzono zapis dotyczący udziału odnawialnych źródeł energii.

Wprowadzono powołanie się na ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktualne rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej i świadectw charakterystyki energetycznej.

Zmodyfikowano algorytmy obliczeń zapotrzebowania na ciepło, zastępując opór cieplny R współczynnikiem przenikania ciepła U.


Co z nową ustawą o efektywności energetycznej?
27.07.2015
Aktualnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej przestanie obowiązywać z końcem 2016 roku, a główny mechanizm wspierania oszczędzania energii, czyli system "białych certyfikatów", będzie działał tylko do marca 2016.

Czy rząd zdąży z nową ustawą o efektywności energetycznej?

Już 11 czerwca br. projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale od tego czasu nie widać postępu w pracach. Jeżeli do końca obecnej kadencji Parlamentu projekt ustawy nie zostanie przyjęty, to grozi kolejne kilka lat opóźnienia w uchwaleniu tego aktu prawnego i będzie to skutkowało niespełnieniem krajowego celu efektywności energetycznej do 2020 roku, likwidacją systemu wsparcia w tejże dziedzinie, a także dalszym opóźnieniem w transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE.

W dalszym ciągu zużywamy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Brak nowej, dobrej ustawy, to nie tylko opóźnienie w transpozycji prawa unijnego i grożące z tego tytułu kary. To również aprobata dalszego marnotrawstwa energii i większej emisji dwutlenku węgla. Na to nie możemy się zgodzić, bowiem to przekłada się na generowanie gospodarczych i społecznych kosztów zamiast korzyści i oszczędności płynących z efektywności.

Dla przemysłu szybkie przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej ważne jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ma ona umożliwić wsparcie dalszego podnoszenia poziomu efektywności energetycznej firm polskiego przemysłu energochłonnego, chociażby poprzez dopuszczenie uczestników handlu emisjami do systemu białych certyfikatów przy jego jednoczesnej reformie. Po drugie ustawa powinna przyczynić się do powstania konkretnej strategii wspierania inwestycji w modernizację budynków po 2017 roku.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej


Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
22.06.2015
22 czerwca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w zakresie przyjęcia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), która wdraża do krajowego porządku prawnego część postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Powołując się na art. 2 pkt 2 dyrektywy 2010/31/UE przez „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” należy rozumieć budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej określonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku I dyrektywy 2010/31/UE Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu. Przez „budynek o niskim zużyciu energii” należy rozumieć budynek, spełniający wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zawarte w przepisach technicznobudowlanych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.17), tj. w szczególności dział X oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.18), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii


Polska nie w pełni wdraża dyrektywę o efektywności energetycznej budynków
04.05.2015
Komisja Europejska upomniała w środę Polskę, by zapewniła prawidłowe wprowadzenie w życie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w odniesieniu do biopaliw, a także by w pełni wdrożyła dyrektywę o efektywności energetycznej budynków.

29 kwietnia Komisja poinformowała, że wysłała do Polski tzw. uzasadnione opinie w tych dwóch sprawach, co oznacza drugi etap postępowania o naruszenie unijnego prawa. Za niewdrażanie przepisów UE grożą pozwy do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii zawiera podstawowe przepisy, które mają pomóc w realizacji unijnego celu, jakim jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 roku. Zawiera też zasady dotyczące ustalenia indywidualnych celów w tej dziedzinie dla każdego państwa UE, a także dotyczące osiągnięcia celu 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 roku.

Drugie ostrzeżenie KE dla Polski odnosi się do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z tą dyrektywą państwa UE muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Mają też doprowadzić do tego, aby wszystkie nowe budynki budowane od 2021 roku miały niemal zerowe zużycie energii.

Jak przypomina KE, termin wdrożenia dyrektywy upłynął 9 lipca 2012 roku. Już w lipcu 2014 roku Komisja podjęła decyzję o skierowaniu w tej sprawie pozwu przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. W odpowiedzi Polska w krótkim czasie przyjęła środki mające na celu wdrożenie dyrektywy do swojego prawa. Jednakże, jak wynika z dalszej analizy Komisji, niektóre przepisy dyrektywy nadal nie zostały wdrożone - informuje KE. Dlatego przesłano Polsce dodatkową uzasadnioną opinię.

Polskie władze mają dwa miesiące na odpowiedź. Komisja zagroziła, że jeśli Polska nie wywiąże się ze swych zobowiązań, to może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i zwrócić się o karę finansową.


Raport o energooszczędnych inwestycjach budynków publicznych
04.05.2015
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport dot. inwestycji energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej. Zdaniem NIK efekty tych inwestycji mogłyby być większe.

Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obniżają też koszty eksploatacji. NIK stwierdziła jednak, że efekty ekologiczne inwestycji mogłyby być większe niż osiągane do tej pory i proponuje preferowanie innowacyjnych metod termomodernizacji podczas organizacji konkursów projektów oraz usprawnienie procedur.

Inwestycje energooszczędne finansowane są m.in. ze środków ze sprzedaży kontrahentom zagranicznym jednostek przyznanej Polsce emisji dwutlenku węgla. Pozyskanymi w ten sposób środkami zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2010 - 2014 Fundusz sfinansował lub wsparł 296 przedsięwzięć dotacjami na kwotę 480,3 mln zł. NIK sprawdziła sposób realizacji inwestycji w budynkach użyteczności publicznej (14 beneficjentów / 15 projektów) , które powinny być przykładem do naśladowania w promowaniu działań poprawiających efektywność energetyczną.

Inwestycje energooszczędne przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dzięki nowym systemom grzewczym i wentylacyjnym, ocieplonym ścianom i dachom czy wymianie okien, drzwi lub oświetlenia poprawia się też komfort użytkowania szpitali, szkół czy przedszkoli. Zmniejszają się zarazem koszty eksploatacji tych budynków.

Podczas kontroli NIK stwierdziła, że nie można określić skali rzeczywistych oszczędności, gdyż brakuje miarodajnego sposobu pomiaru. Obecnie porównywane są teoretyczne dane dotyczące wielkości zapotrzebowania na energię budynku sprzed termomodernizacji z faktycznym zużyciem energii po zakończeniu inwestycji. Jednak wnikliwe badanie wykonane przez kontrolerów NIK pokazało, że wyjściowe dane teoretyczne bywają nawet kilkakrotnie zawyżone, dlatego porównanie z pomiarem wykonanym już po zakończeniu inwestycji pokazuje tak korzystne - zdaniem NIK zbyt optymistyczne - efekty termomodernizacji.

Dlatego szacowana opłacalność inwestycji nie miała uzasadnienia w rzeczywistych oszczędnościach na kosztach eksploatacyjnych. Średni okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych oparty na danych rzeczywistych dla badanych inwestycji wynosił około 65 lat. NIK proponuje, aby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprawił metody mierzenia efektów ekologicznych inwestycji.

W trakcie kontroli kontrolerzy uznali, że istnieją możliwości, aby inwestycje energooszczędne były bardziej efektywne. W tym celu NIK proponuje przede wszystkim zmiany w regulaminach konkursów na takie, które preferowałyby technologie innowacyjne. Zastosowanie automatyki, pomp ciepln
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl