wybierz język/choose language: pl en de es fr
PLANOWANIE ENERGETYCZNE W MIASTACH I GMINACH
plan zaspatrzenia w energię elektryczną
plan zaopatrzenia w ciepło
Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje gminy do przygotowania i uchwalenia założeń do lokalnych

planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

.

Realizacja polityki energetycznej na poziomie gminy powinna przynieść wiele korzyści gospodarczych i społecznych. Dzięki racjonalnemu planowaniu a następnie wdrażaniu polityki energetycznej na poziomie gminy, samorządy powinny osiągnąć zmniejszenie kosztów usług energetycznych oraz aktywizację zawodową mieszkańców.

Należy się spodziewać, że samorządy będą przejmować odpowiedzialność za coraz większą liczbę projektów gospodarczych.

Powodować to będzie dalszy wzrost znaczenia gmin, w tym również w obszarze energetyki. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Niestety w 2008 roku jedynie około 25% gmin posiadało plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Od stycznia 2010 roku znany jest ostateczny termin, do którego gminy muszą sporządzić lub uaktualnić założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Datą tą jest 11 marca 2012 roku. Biorą pod uwagę zakres prac, czasu nie jest wiele.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

powinien zawierać:
  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  • zakres współpracy z innymi gminami.
Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Przeniesienie ośrodków energetycznych do gmin zapewniłoby ciągłość zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców i minimalizację kosztów zaspokojenia tych potrzeb. Zapewne przyczyniłoby się to również do racjonalizacji systemów energetycznych.

Niezwykle istotne jest, aby losy założeń do planu nie kończyły się wraz z jego uchwaleniem przez Rady gmin.

W budowie lokalnego ładu energetycznego mogą pomóc środki inwestycyjne pozyskane w ramach RPO 2007-2013.

Gminy powinny za priorytet uznać zapewnienie nieprzerwanych dostaw nośników energii swoim mieszkańcom. Powinno to zostać uznane za cel nadrzędny, niezbędny do prawidłowego rozwoju gospodarczego gmin.

Rozwój energetyki w dzisiejszych czasach musi być ściśle skorelowany z rozwojem gmin. Samorządy powinny w tym zjawisku dostrzegać szansę rozwoju, a nie dodatkowe obciążenie nowymi obowiązkami.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl