wybierz język/choose language: pl en de es fr
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
plan gospodarki niskoemisyjnej
plany gospodarki niskoemisyjnej
Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, stanowi jeden z priorytetowych elementów zrównoważonego wzrostu. Zrównoważony rozwój to zarówno kluczowe wyzwanie, jak i szansa dla wszystkich państw członkowskich i regionów UE. Bardziej konkurencyjna i zrównoważona gospodarka może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości rynkowych, w szczególności dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i efektywnemu korzystaniu z zasobów, jak również łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków do programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

W ramach programu udzielane jest wsparcie na opracowanie, bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Podstawowe informacje o programie:
 • nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od 02.09.2013 do 31.10.2013,
 • wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych,
 • pozostałe 15% finansowane jest w minimum 5% ze środków ze środków własnych gminy, reszta może być ujęta w ramach innych źródeł finansowania (środki zewnętrzne, np. program KAWKA),
 • beneficjentami są gminy oraz związki gmin,
 • wysokość budżetu konkursu wynosi 10 mln zł.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści wynikające z posiadania planu gospodarki niskoemisyjnej to między innymi:
 • ułatwiony dostęp do funduszy unijnych na lata 2014-2020, w których na działania związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu, przeznaczone zostanie około 20% całego budżetu,
 • pobudzanie gospodarki regionu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy,
 • oszczędności w budżecie gminy,
 • udoskonalenie zarządzania gminą,
 • lepszy wizerunek władz lokalnych.
W latach 2014-2020, w Polsce realizowanych będzie kilka celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń KE, między innymi wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym między innymi:
 • promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym wsparcie wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • promowanie efektywności energetycznej i zastosowania OZE w przedsiębiorstwach,
 • wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych,
 • promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii,
 • promowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia.
Szczegółowe informacje na temat opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej uzyskać można pod numerami:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl