wybierz język/choose language: pl en de es fr
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
charakterystyka energetyczne
projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna

budynku musi być dołączona do każdego projektu budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku musi być wyznaczona zgodnie z metodyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczna jest więc projektowanym świadectwem budynku, który będzie dopiero wznoszony.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych, wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Charakterystyka energetyczna, stanowiąca część projektu budowlanego, w odróżnieniu od świadectwa charakterystyki energetycznej, nie ma ściśle określonej formy.

Każda charakterystyka energetyczna wykonana przez naszych projektantów, posiadających niezbędne uprawnienia, zawiera:
 • wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, przedstawioną graficznie na suwaku energetycznym;
 • wartość graniczną wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, wyznaczoną zgodnie z wymaganiami WT2021;
 • wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wyposażonego w wysokoefektywne systemy alternatywne;
 • wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia;
 • zestawienie przegród budowlanych, zawierające informacje o projektowanych grubościach izolacji termicznej oraz o spełnieniu bądź nie spełnieniu, aktualnie obowiązujących warunków odnośnie izolacyjności cieplnej;
 • szczegółowe dane na temat sprawności systemów: grzewczego, przygotowania c.w.u., chłodzenia;
 • bilans mocy urządzeń elektrycznych;
 • podsumowanie parametrów energetycznych projektowanego budynku;
 • analizę porównawczą systemu projektowanego oraz systemu alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło.
Zgodnie z aktualnie obowiązujący rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych, również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający:
 • nieprzekroczenie wartości wskaźnika EP, rocznego jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, który jest określony w WT2021;
i równocześnie
 • nieprzekroczenie wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych.
W przypadku budynków przebudowywanych należy spełnić przynajmniej drugi z wymienionych warunków.

Należy zauważyć, że obowiązujące od 2021 roku przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków są bardzo restrykcyjne.

Nieumiejętne wyznaczenie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku może w efekcie przynieść skutek w postaci wybudowania budynku niespełniającego tych wymagań.

Informacje o tym fakcie inwestor może uzyskać dopiero na etapie oddawania budynku do użytkowania, zlecając wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Projektanci Argox Sp. z o.o. sporządzają projektowane charakterystyki energetyczne z najwyższą starannością. Na każdym etapie projektowania i wykonawstwa służą wparciem merytorycznym.

W przypadku ubiegania się o dotacje w programie „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” wykonujemy charakterystyki energetyczne zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW.

W celu uzgodnienia szczegółów zlecenia prosimy o kontakt:
604-463-707, 602-220-228, 604-443-003 .
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl