wybierz język/choose language: pl en de es fr
ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
LAWP - dofinansowanie do instalacji OZE i termomodernizacji
6.01.2022
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Czyste Powietrze - wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia
25.01.2022
Nowi inwestorzy w 2022 roku, którzy zdecydowali się na ogrzewanie gazowe, tymczasowo nie będą mieli możliwości zrealizowania przyłącza gazowego. Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na te działania. Sytuacja PSG może odbić się na realizacji programu Czyste Powietrze.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska postanowił odpowiedzieć na problem, modyfikując regulamin programu Czyste Powietrze. Od 25.01.2022 roku dopuszczalne jest wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy, jeżeli opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.


Termomodernizacja lekarstwem na wzrost cen energii
16.01.2022
Kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen energii znacząco zwiększy koszty użytkowania budynków, w tym ich ogrzewania a w lecie chłodzenia. Średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego domu stanowić mogą nawet 70 procent wszystkich kosztów jego użytkowania. Szczególnie teraz warto się zastanowić nad ociepleniem domu.


Program Czyste Powietrze 3.0
03.01.2022
Rusza trzecia odsłona Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z najwyższym jak do tej pory dofinansowaniem 69 tys. zł.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
18.12.2021
Do końca czerwca 2022 roku musi być do niej zgłoszony każdy budynek. Kto tego nie zrobi może zostać ukarany 500 zł mandatem. Gminy szukają teraz pieniędzy, gdzie tylko mogą. Lepiej więc nie dawać im okazji do sięgnięcia do naszego portfela. Przypominamy o nowym obowiązku właścicielom i zarządcom budynków – zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Moje Ciepło
05.11.2021
Nowe dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, spełniających warunek Ep nieprzekraczające 63 kWh/m2/rok. W kolejnych latach dotacje będą przyznawane tylko budynkom z Ep na poziomie maksymalnie 55 kWh/m2/rok..


Agroenergia – nowy nabór wniosków
28.09.2021
których planują montaż instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych lub pomp ciepła. Celem zakwalifikowania do programu należy jednak spełnić kilka warunków związanych bezpośrednio z przedsięwzięciami w zakresie odnawialnych źródeł energii.
W ramach części pierwszej projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych:
instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW,
przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW,
instalacji hybrydowej, łączącej fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (przy instalacji hybrydowej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego).
towarzyszących magazynów energii, dostosowanych do omawianych instalacji – ich montaż jest obligatoryjny, jeśli chcemy otrzymać środki na magazyn..


Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
07.08.2020
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków przez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programów Czyste Powietrze i Stop Smog.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.
Pierwszym krokiem do jej uruchomienia będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie 5-6 mln budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 roku.
W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program STOP SMOG.
Oprócz nowych rozwiązań w programie STOP SMOG, w ramach noweli planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program Czyste Powietrze.
Potrzeba przeprowadzenia nowelizacji ustawy wynika z oceny skutków funkcjonowania w okresie ostatnich 10 lat zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków. Na konieczność tę wskazuje, w szczególności, Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016, przygotowany w 2017 r. w dawnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także opublikowany w 2019 r. przez Instytut Techniki Budowlanej dokument Budownictwo wielkopłytowe.
W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.


Nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych i remontowych
19.05.2020
Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Program Czyste Powietrze – nowe zasady od 15.05.2020
14.05.2020
W nowym wariancie programu Czyste Powietrze funkcjonują dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony.
Dotacje z podwyższonym poziomem dofinansowania zaczną funkcjonować po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.
W przypadku poziomu podstawowego roczny dochód beneficjenta w tej grupie nie może przekraczać 100 000 zł, przy czym pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.
Wprowadzono dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznej, która tak jak w programie Mój Prąd nie może przekroczyć 5 000 zł.
Dotacje do pomp ciepła uzależniono od ich typu. Na urządzenia o niższej sprawności przysługuje 30% dotacji, o wyżej – 45%. Przy termomodernizacji dotacje pokrywają 30% kosztów.


Rusza program wzmocnienia wielkiej płyty. Do wydania jest 2,9 mld zł
22.04.2020
Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego można już składać wnioski o premie, czyli finansowe wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty. BGK zwiększył wysokość premii termomodernizacyjnej i udostępnił premię remontową także gminom. W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld zł.
Około 40% wielorodzinnych budynków w Polsce wymaga termomodernizacji.
Średnia wysokość premii termomodernizacyjnej w 2019 r wyniosła 60 tys. zł, a po zmianach sięgnie około 77 tys. zł.
Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, do 2029 r. ma zostać wzmocnionych około 2 tys. budynków z wielkiej płyty.


Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
12.04.2020
W dniu 3 marca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów . Ustawa wprowadza premię remontową dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższą premię termomodernizacyjną przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2020.


Potrzebne nowe przepisy dot. efektywności energetycznej budynków
15.03.2020
W marcu 2020 r. polskie prawo powinno zostać zaktualizowane o unijną dyrektywę EPBD (ang. Energy Performance Buildings Directive) dot. efektywności energetycznej w budynkach. Celem nowych przepisów jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji wszystkich budynków w naszym kraju - od domów prywatnych po wielkie biurowce.
Celem dyrektywy jest doprowadzenie do tego, aby w jak największym stopniu zredukować zużycie energii i zadbać o środowisko.
Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych.
Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB).


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
30.09.2019
LAWP w Lublinie ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wsparcie można uzyskać na działania związane z głęboką termomodernizacją obiektów, wprowadzeniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, wybudowaniem, przebudowaniem lub wyminą źródła ciepła, w tym zastosowaniem systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski będzie można składać w terminie od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. do godziny 15:00:00


Efektywność energetyczna budynków z wielkiej płyty
09.09.2019
Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy, która ma poprawić efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty - wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nowe przepisy zakładają, że premia dodatkowa byłaby przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do banku kredytującego, w którym zarządzający nieruchomością zaciągnął kredyt. Ma ona wynieść do 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia. Na dodatkową premię w wysokości 10 pp. mogłyby liczyć zarządcy i budynków wielorodzinnych objętych ochroną konserwatorską. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich obiektach wymagają dodatkowych nakładów związanych z zaleceniami konserwatora.
Jak zaznaczono w projekcie, dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych.
Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.
MIiR, czyli autor projektu, wskazał, że "obowiązujący obecnie sposób wyznaczania wysokości premii termomodernizacyjnej stymulował realizowanie inwestycji o krótszych okresach zwrotu i był odpowiedni w początkowym okresie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, promując wzrost zainteresowania termomodernizacją budynków. Obecnie zainteresowanie to jest na tyle szerokie, że uzasadnione jest promowanie wyłącznie odpowiednio głębokich i kompleksowych termomodernizacji, o dłuższych od kilkuletniego okresach zwrotu".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach dołączonych do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
Przeciętna wysokość premii kompensacyjnej wyniosła w 2018 roku ok. 125,6 tys. zł.


NIK: termomodernizacje za publiczne pieniądze są mało efektywne
26.07.2019
NIK skontrolowała ponad 350 wielorodzinnych budynków należących do różnych spółdzielni mieszkaniowych, w których z publicznych pieniędzy przeprowadzono inwestycje termomodernizacji. Okazało się, że efekt energetyczny jest średnio 42 proc. mniejszy, niż wstępnie zakładano. Nie udał się także osiągnąć planowanych oszczędności.Podkreślono, że choć skutkiem przeprowadzonych termomodernizacji było obniżenie zużycia energii, to wyniosło ono średnio o 42% mniej, niż wstępnie zakładano. Z kontroli NIK wynika także, że 20% audytów energetycznych, załączonych do wniosków o pożyczkę, zawierało błędy dyskwalifikujące wykorzystanie pieniędzy publicznych.
"Problemem był także brak standaryzacji danych - przyjęcia stałych warunków zewnętrznych dla określenia ilości planowanego w audytach energetycznych zapotrzebowania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie zużywanego przed i po termomodernizacji. Spółdzielnie nie przeprowadzały także regulacji systemów ogrzewania w budynkach, tak aby dostosować je do zmniejszonego poboru ciepła. Osiągnięto jednak efekty rzeczowe termomodernizacji, głownie w postaci docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości" - czytamy w komunikacie NIK.
Jak twierdzi NIK, wśród przyczyn nieosiągnięcia planowanych efektów oszczędności, miały nie tylko błędy w audytach, ale także podwyżki cen energii - głównie z powodu wzrostu ceny paliw. Przez to, utracona została prawie połowa możliwego do osiągnięcia efektu ekonomicznego termomodernizacji.


Budynki efektywne energetycznie
18.06.2019
Jeśli unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków mają zostać skutecznie zaimplementowane w Polsce, to konieczne jest dokładne kontrolowanie jakości materiałów i urządzeń, które stosuje się w budownictwie.
Od początku 2019 rok wszystkie nowe budynki publiczne w Unii Europejskiej muszą być projektowane i budowane jako obiekty o niemal zerowym zużyciu energii zewnętrznej. Z początkiem 2021 roku będzie to dotyczyło już dotyczyło wszystkich budynków.
W przypadku budynków publicznych maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi od tego roku 45 kWh/mkw/rok. Nie jest to możliwe bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Do norm efektywności energetycznej budynków, wyznaczonych przez Unię Europejską, należy się dostosowywać najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Tymczasem świadomość wyzwań związanych z tymi przepisami jest w Polsce bardzo mała, co może skończyć się koniecznością wystąpienia do Komisji Europejskiej o przesunięcie wymaganych terminów.
Potrzebna jest intensywna edukacja inwestorów, architektów, urzędników oraz wykonawców budowlanych. To kluczowe, aby dostosować rynek nowych norm UE.
Rygorystyczne podejście UE do efektywności energetycznej to pozytywne działanie, bez którego trudno będzie osiągnąć cele związane ze zmniejszeniem zapotrzebowanie na energię, a także obniżaniem emisji dwutlenku węgla.
Budynki odpowiadają za około 40% emitowanego dwutlenku węgla, a także około 40% zużywanej energii. Ponadto mają one kluczowe znaczenie dla zdrowia, komfortu oraz wydajności pracy czy nauki.


Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze
15.03.2019
Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze.
Osoby, które w ramach programu Czyste Powietrze złożą wniosek o dofinansowania na wymianę kotła i/lub termomodernizację domu po tym terminie, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wyjątek stanowią koszty audytu energetycznego. Audyt energetyczny może, a nawet powinien, być wykonany wcześniej.
Jest to konsekwencja zmian, jakie na początku tego roku wprowadzono do zapisów Programu (co z kolei było efektem poprawek w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W programie pojawiła się nowa definicja związana z rozpoczęciem przedsięwzięcia. Mówi ona, że rozpoczęciem przedsięwzięcia jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z jego realizacją, które może nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli składany jest on od 1 lipca 2019 r. (z wyłączeniem audytu energetycznego). W przypadku wniosków składanych przez 1 lipca pierwsze koszty kwalifikowane mogą być poniesione od 1 stycznia 2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Od dziś wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze
21.01.2019
Wnioski w Programie Czyste Powietrze są ponownie przyjmowane od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. Przerwa w naborze spowodowana była aktualizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych.
Przerwa w naborze wniosków spowodowana była:
- aktualizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze,
- dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.


NFOŚiGW wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze
02.01.2019
Od 1 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tymczasowo wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Konieczna jest aktualizacja programu.
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. wojewódzkie fundusze wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie. Wyjaśnia jednocześnie, że zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową.
Nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” ruszył we wrześniu 2018 r. i ma potrwać do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel w całym okresie funkcjonowania programu wynosi 103 mld zł. Tylko do 3 grudnia 2018 r. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły ponad 16 tys. wniosków. Największe zainteresowanie programem jest w województwie śląskim, gdzie złożono ponad 2 tys. wniosków i mazowieckim – ponad 1,8 tys. wniosków.


Od dziś od godz. 8:00 WFOŚiGW przyjmują wnioski w programie "Czyste powietrze"
19.09.2018
Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00
1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
- przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
- okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
- przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniemzłożenia wniosku o dofinansowanie
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł
4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”
5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.


Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września
17.09.2018
Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyjmować będą wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.
Warunek podstawowy
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. .
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. .
Warunki dofinansowania
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - 7 tys. zł.
Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.


Od 1 sierpnia nabór wniosków w programie "Czyste powietrze"
29.06.2018
Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym celu uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od 1 sierpnia.
Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Program „Czyste powietrze” - dla kogo dofinansowanie
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.
Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głownie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.
Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Wysokość dotacji w programie "Czyste powietrze"
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.
Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od około 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90% finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/osobę dotacja wyniesie 32% Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku (obecnie wynosi 2,4%)
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, resort przygotował szkolenia dotyczące „Czystego powietrza”, które będą prowadzone w gminach. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem w racach programu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski od 1 sierpnia br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Wymagana dokumentacja
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:
dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny , ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:
protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).
Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Dodatkowe działania na rzecz ograniczenia smogu
Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu.
Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.


"Walka ze smogiem to jest priorytet rządu"
22.02.2018
Walka o czyste powietrze jest priorytetem rządu. Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na stwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd rusza z programem termomodernizacji, który ma na celu zwiększenie możliwości ocieplania domów i zmniejszenie zanieczyszczeń.
Realizacja pilotażowego program termomodernizacji dla 22 gmin z 33 z listy Światowej Organizacji Zdrowia, w których mieszka 770 tys. osób, będzie kosztowała około 750 mln zł. Program skierowany ma być do mniej zamożnych osób.
Po przeprowadzeniu tego pilotażu będzie możliwość oszacowania kosztow tej operacji na terenie całej Polski. W umowie z gminą Skawina, która podlega pilotażowi, zapisano, że 70% kwoty wyłoży rząd, a 30 proc. samorząd.
Wiceminister Piotr Woźny zapowiedział, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych. Według wiceministra walka ze smogiem zajmie dziewięć lat.
Na problem braku norm jakości dla paliw stałych zwraca też uwagę Greenpeace Polska. Organizacja podkreśla, że bez eliminacji z najgorszej jakości paliw nie ma mowy o rozpoczęciu poważnej walki ze smogiem.
Problem ten miał być rozwiązany już blisko rok temu, jednak minister energii Krzysztof Tchórzewski wciąż opóźnia ich wprowadzenie. Do polskich domów sprzedawany jest węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe.Greenpeace przypomniał, że zgodnie z raportami europejskich i światowych organizacji w Polsce z powodu chorób i powikłań wywołanych złej jakości powietrzem umiera przedwcześnie 47 tysięcy osób rocznie.


Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza
22.02.2018
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Polska przegrała w tej sprawie z Komisją Europejską, która pozwała nasz kraj za niestosowanie się do unijnej dyrektywy. Jak wynika z komunikatu prasowego, TS stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. „Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły” – czytamy w uzasadnieniu.
„W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W omawianej sprawie dane wynikające z przedłożonych w sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do 2015 roku włącznie to państwo członkowskie regularnie przekraczało, po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. Wynika stąd, że stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE.
Obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od 11 czerwca 2010 r., przypomniano także. W przyjętych przez Polskę planach upływ terminów przewidzianych na położenie kresu tym przekroczeniom został ustalony, w zależności od konkretnej strefy, na czas między 2020 r. a 2024 r.
„Polska utrzymuje, że terminy te są w pełni dostosowane do skali przekształceń strukturalnych niezbędnych do położenia kresu przekroczeniom i zwraca w szczególności uwagę na trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym związane z potrzebą realizacji znacznych inwestycji technicznych. W ocenie Trybunału, o ile okoliczności tego rodzaju mogą być brane pod uwagę, o tyle jednak nie wykazano, że wskazane trudności, które nie mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu rzeczonym przekroczeniom” – czytamy dalej.
Trybunał orzekł ponadto, że przekraczając w czterech strefach (w Radomiu, strefie pruszkowsko-żyrardowskiej, kędzierzyńsko-kozielskiej od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r., oraz strefie ostrowsko-kępińskiej) dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu (zwiększone o margines tolerancji3), Polska naruszyła prawo Unii.
„Trybunał stwierdził wreszcie, że w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, co jednak jest wymagane. W tym stanie rzeczy i wobec uwzględnienia trzech pierwszych zarzutów Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy” – podsumowano.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku, przypomniano także.
Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w grudniu 2015 r.
Dyrektywa 2008/50/WE weszła w życie 11 czerwca 2008 r. Kodyfikuje ona wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia.
Pył PM10 jest występującą w powietrzu mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Pył ten zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc.


Aż 3,5 mln polskich domów trzeba ocieplić?
17.02.2018
Trwająca zima jest przyjazna dla właścicieli oraz najemców lokali i domów. Przychylna aura nie oznacza jednak, że problem niedostatecznego ocieplenia budynków mieszkalnych chwilowo stał się mniej ważny.
Skalę problemu związanego z koniecznością ocieplenia budynków mieszkalnych potwierdzają między innymi dane GUS-u. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2012 r. około 38% mieszkań (tzn. lokali i domów) nadal czekało na jakąkolwiek formę docieplenia ścian zewnętrznych. Ważne są też informacje z raportu Instytutu Ekonomii Środowiska, które dotyczą domów jednorodzinnych. Wspomniany instytut w 2014 r. oszacował, że struktura polskich domów pod względem poziomu termoizolacji przedstawiała się następująco:
- 38,0% - domy posiadające bardzo niski standard izolacyjności cieplnej (brak ocieplenia ścian),
- 34,0% - domy cechujące się niskim standardem izolacyjności cieplnej (ocieplenie ścian o grubości do 8 cm),
- 20,1% - domy posiadające średni standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 8-10 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 6,7% - domy cechujące się wysokim standardem izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 11 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 1,2% - domy posiadające bardzo wysoki standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 15 cm, energooszczędne okna trzyszybowe)
Powyższe szacunkowe wyniki wskazują, że do ocieplenia/docieplenia kwalifikuje się co najmniej 72% polskich domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach z bardzo niskim standardem izolacji cieplnej (1,9 mln) oraz niskim standardem izolacji cieplnej (1,7 mln). Trzeba podkreślić, że problem z ociepleniem dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych. Około 70% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce cechuje się rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię pierwotną wynoszącym ponad 160 kWh/m kw.
Dla porównania, obecne roczne limity analizowanego wskaźnika wynoszą 85 kWh/m kw. - 95 kWh/m kw. w przypadku nowego budownictwa mieszkalnego. Dużym energetycznym problemem Polski są na przykład nieocieplone budynki z czasów PRL-u. Roczna energochłonność wielkopłytowego bloku bez izolacji termicznej może przekraczać nawet 300 kWh/m kw. Podobne wyniki dotyczą wielu typowych domów jednorodzinnych z lat 70. i 80., w których nie zastosowano rozwiązań ograniczających zużycie energii.
Przeciętna energochłonność polskich domów na pewno będzie powoli spadała z uwagi na wyburzenia oraz normy obowiązujące od 2014 r. Unijne wymogi skutkują stopniowym obniżaniem maksymalnego zapotrzebowania nowych budynków mieszkalnych na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
Obecnie takie roczne zapotrzebowanie nie może przekraczać 95 kWh/m kw. w przypadku domów jednorodzinnych. Analogiczna norma dla nowego budynku wielorodzinnego to 85 kWh/(m kw. x rok). Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, limity dotyczące domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wyniosą odpowiednio 70 kWh/(m kw. x rok) i 65 kWh/(m kw. x rok). Zaostrzenie wymagań związanych z energochłonnością, oczywiście będzie skutkowało wzrostem kosztów budowy.
Pozytywne zmiany w zakresie średniej energochłonności polskich domów i lokali, związane z wyburzeniami oraz nowymi inwestycjami, na pewno nie pozwolą na szybkie obniżenie zużycia energii cieplnej przez gospodarstwa domowe. Tutaj otwiera się przestrzeń dla działań publicznych.
Pewną nadzieję dają założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wspomniany dokument przewiduje nakłady na termomodernizację i remonty budynków mieszkalnych o wartości 0,81 mld zł (lata 2017-2020) i 1,25 mld zł (lata 2021-2025). Wcześniejsze nakłady budżetowe na ten sam cel, wyniosły jedynie 0,96 mld zł od 2010 r. do 2016 r.


Prezes URE o audytach energetycznych przedsiębiorstw w 2017 roku
02.02.2018
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej prezes URE przekazał Ministrowi Energii informacje o liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych, liczbie przedsiębiorców którzy przeprowadzili audyt, liczbie przedsiębiorców posiadających system zarządzania energią określony w Polskiej normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub posiadających system zarządzania środowiskowego.
W informacji znalazły się też możliwe do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw.
Prezes URE o audytach energetycznych przedsiębiorstw w 2017 roku:
Uprzejmie informuję Pana Ministra, że w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego (art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy). Z przekazanych zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe/rok (art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy).


Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (czwarty)
24.01.2018
Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 roku, zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 oraz planowanych do uzyskania w 2020 roku.
Jest to ostatni Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, kolejne sprawozdanie będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną.


Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl