wybierz język/choose language: pl en de es fr
PRZEGLĄDY BUDOWLANE
przegląd budowlany Warszawa
przegląd budynku Warszawa

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim.

Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.


Roczny okresowy przegląd budynku

polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontroli w szczególności podlegają:
 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje ciepłej i zimnej wody,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych

powinna być przeprowadzona w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziaływujących na ten obiekt.

Pięcioletnia okresowa kontrola budynków

polega na sprawdzeniu:
 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych oraz obiektów budownictwa zagrodowego.

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Szersze informacje na temat przeglądów okresowych budynków uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl