wybierz język/choose language: pl en de es fr
NADZÓR INWESTORSKI
nadzór inwestorski
nadzory inwestorskie
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych, znajdująca się w ofercie naszej firmy od ponad dziesięciu lat, skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do klientów indywidualnych. W jej zakres wchodzi między innymi

nadzór inwestorski

.

Nadzór nad budową realizowany jest przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego. Jednocześnie inwestor ma prawo, a w określonych przypadkach również obowiązek, powołania służb nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie sprawowania

kompleksowego nadzoru inwestorskiego

.

Nasi inspektorzy to inżynierowie posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnej, drogowej.

Wszyscy nasi specjaliści posiadają wyższe wykształcenie techniczne, długoletnią praktykę zawodową, szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego, są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jednocześnie Argox Sp. z o.o. posiada kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 mln zł.

W ramach naszej oferty prowadzimy kontrolę zgodności realizacji procesu budowlanego z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Nasi inspektorzy sprawdzają jakość prowadzonych robót i stosowanych wyrobów budowlanych. Dokonują częściowych odbiorów robót budowlanych, uczestniczą w próbach i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych. Biorą udział w odbiorach gotowych obiektów oraz przekazywaniu ich do użytkowania. Wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego potwierdzane są wpisami w dzienniku budowy.

Nasi inspektorzy sprawują kontrolę nad pracą kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach zalecają kierownikowi budowy usunięcie nieprawidłowości lub zagrożeń, dokonanie poprawek wadliwie wykonanych robót. W szczególności mogą też wstrzymać roboty budowlane, jeżeli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Prace naszych inspektorów kierowane są przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Nasza oferta nadzoru inwestorskiego obejmuje przekazywanie inwestorowi okresowych protokółów z narad koordynacyjnych i sprawozdań ze świadczonych usług nadzoru.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty obejmującej nadzór inwestorski (nadzór budowlany, nadzór inwestycyjny, nadzór deweloperski) uzyskają Państwo pod numerami:

604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl