wybierz język/choose language: pl en de es fr
INWESTYCJE BUDOWLANE
inwestor zastępczy Mazowsze
inwestor zastępczy Warszawa

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

, znajdująca się w ofercie naszej firmy od ponad dziesięciu lat, skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do klientów indywidualnych. W jej zakres wchodzi przede wszystkim

nadzór inwestorski

oraz

usługi inwestorstwa zastępczego

.

W ramach naszych działań zapewniamy kompleksową koordynację prac mających na celu osiągnięcie założonych efektów przy minimalnym poziomie ryzyka. Oferujemy Inwestorowi komfort profesjonalnie zorganizowanego procesu budowy oraz wsparcia merytorycznego.

Należy zwrócić uwagę, że w świetle polskiego prawa, pomimo udziału projektanta czy kierownika budowy, to inwestor ponosi szczególną odpowiedzialność prawną. To on jest stroną postępowań administracyjnych i to do jego obowiązków należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa.

Nasze działania rozpoczynamy już na etapie

przygotowania procesu inwestycyjnego

, poprzez:
 • profesjonalna ocenę przydatności terenu na cele inwestycyjne;
 • ustalenie programu inwestycyjnego pod kątem oczekiwań Inwestora;
 • analizę chłonności terenu;
 • określenie standardów wykonania i struktury inwestycji;
 • określenie wstępnego budżetu inwestycji;
 • opracowanie koncepcji architektonicznej;
 • zdefiniowanie ryzyk inwestycyjnych i zarządzanie nimi;
 • określenie opłacalności inwestycji;
 • organizację i przeprowadzanie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów;
 • nadzór nad wykonaniem i ocena wielobranżowego projektu koncepcyjnego;
 • nadzór i weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem rozwiązań technicznych optymalizacji kosztów;
 • określenie wstępnych kosztów inwestycji i ich spójności z oczekiwaniami Inwestora oraz z wytycznymi projektowymi i założonymi standardami wykonania inwestycji;
 • określenie wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji; uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub analiza planu miejscowego zagospodarowania terenu pod kątem przyszłego programu inwestycyjnego;
 • nadzór nad wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego;
 • nadzór nad kosztami inwestycji już na etapie projektu budowlanego;
 • kontrola i odbiór projektu architektoniczno-budowlanego od wykonawcy, zatwierdzenie z rekomendacją dla Inwestora;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • wykonanie kosztorysu na etapie projektu budowlanego;
 • kontrola kosztów i realizacji założeń inwestycyjnych;
 • nadzór nad wykonaniem i ocena projektu przetargowego i/lub wykonawczego;
 • kontrola kosztów i ich zgodności z założeniami budżetowymi, w postaci wykonania, weryfikacji i akceptacji kosztorysu inwestorskiego.
W trakcie procesu budowlanego prowadzimy stały

nadzór inwestorski

nad realizacją inwestycji obejmujący:
 • wykonanie specyfikacji przetargowej i zorganizowanie przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji;
 • przygotowanie umowy-kontraktu z generalnym wykonawcą i rekomendacja do decyzji i akceptacji Inwestora;
 • wprowadzenie generalnego wykonawcy na plac budowy;
 • sprawowanie nadzoru inwestycyjnego wielobranżowego;
 • nadzór inwestorski nad bezpieczeństwem i kontrolą dostępu na budowę.
Nasza współpraca z Inwestorem trwa aż do zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz

przekazania obiektu do użytkowania

. Działania te w szczególności obejmują:
 • odbiory końcowe wielobranżowe;
 • odbiór końcowy;
 • rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji, raporty, dokumentacja fotograficzna;
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu;
 • operaty geodezyjne;
 • wykonanie samodzielności lokali;
 • zarządzanie obiektem i administrowanie do czasu przekazania Inwestorowi lub wspólnocie.
Ponadto na każdym etapie procesu inwestycyjnego:
 • obsługujemy postępowanie administracyjne;
 • dokonujemy kontroli dokumentów i kosztów inwestycyjnych;
 • wykonujemy comiesięczne raporty dla Inwestora w języku polskim oraz na życzenie w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim;
 • współpracujemy z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, organami nadzoru budowlanego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl