wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA
białe certyfikaty
efektywność energetyczna
Ustawa o efektywności energetycznej definiuje dwa rodzaje audytów: audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz audyt efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

, obejmujący co najmniej 90% zużycia energii w firmie, musi być obowiązkowo przeprowadzony raz na 4 lata. Obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających co najmniej 250 osób lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zrealizowania modernizacji proefektywnościowych wskazanych w audycie.

Koszt sporządzenia audytu energetycznego

zależy od wielu czynników. Są to między innymi: rodzaj prowadzonej działalności, liczba oddziałów, różnorodność procesów technologicznych, wielkość zużycia nośników energii, powierzchnia budynków.

Ostateczną cenę oraz termin wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, możemy podać po zapoznaniu się z charakterem zakładu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

stanowi procedurę, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez budynki lub instalacje przemysłowe, oraz określenie sposobu uzyskania opłacalnej oszczędności energii.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego zwolnieni są przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią (PN-EN ISO 50001:2012) lub system zarządzania środowiskowego, o ile w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

odejmuje przegląd całej gospodarki energetycznej firmy, poprzez realizację audytów w poszczególnych obszarach:
  • audyt energetyczny procesów technologicznych (procesy główne, pomocnicze, inne zidentyfikowane procesy),
  • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych (transformatory, rozdzielnie elektryczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, inne zidentyfikowane układy),
  • audyt energetyczny budynków,
  • audyt energetyczny źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
  • audyt energetyczny transportu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

nasi eksperci przeprowadzają na podstawie aktualnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii w firmie.

Procedurę audytu energetycznego przedsiębiorstwa kończy wykonanie raportu z przeprowadzonego audytu. Raport zawiera informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego przeprowadzania i dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca września 2017 roku

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne. Kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl