wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
białe certyfikaty
efektywność energetyczna
W najnowszej ustawie o efektywności energetycznej wymienione są dwa typy audytów:
  • audyt efektywności energetycznej,
  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej

dotyczy modernizacji wybranych obiektów lub urządzeń, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii. Wykonanie audytu efektywności energetycznej jest obowiązkowe tylko w przypadku ubiegania się o białe certyfikaty. Modernizacje wskazane w audycie efektywności energetycznej muszą być zrealizowane w deklarowanym terminie.

Obowiązek przeprowadzenia

audytu energetycznego przedsiębiorstwa

spoczywa jedynie na dużych przedsiębiorstwach.

Audyt efektywności energetycznej

jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz określającym stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającym wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej przygotowywany jest na potrzeby uzyskania wsparcia w postaci

białych certyfikatów.Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zlicza się:
  • modernizację izolacji termicznej instalacji przemysłowych, w tym: rurociągów ciepłowniczych, pieców i ciągów technologicznych, a także izolację termiczną systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego;
  • przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym docieplenie lub wymianę przegród zewnętrznych, montaż urządzeń zacieniających okna; modernizację systemu ogrzewania lub przygotowania c.w.u., modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację dźwigów, instalację automatyki;
  • modernizację lub wymianę: oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomu¬nikacyjnych lub informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, a także urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
  • przedsięwzięcia w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwa¬nia energii w procesach przemysłowych;
  • modernizacje prowadzące do ograniczeń strat związanych: z poborem energii biernej, z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, strat na transformacji, strat w sieciach ciepłowniczych oraz związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
  • zastąpienie niskoefektywnych lokalnych źródeł ciepła lub chłodu źródłami wysokoefektywnymi, w tym wykorzystującymi OZE, wysokosprawną kogenerację, ciepło odpadowe lub ciepło z sieci ciepłowniczej.
Audyty efektywności energetycznej sporządzone przez naszych audytorów energetycznych zostały pozytywnie zweryfikowane we wszystkich przetargach na białe certyfikaty.

Aby uzyskać informacje dotyczące audytu efektywności energetycznej, systemu białych certyfikatów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl