wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"
audyt energetyczny domu
audyt energetyczny budynku jednorodzinnego

W programie „Czyste powietrze” koszt wykonania audytu energetycznego stanowi koszt kwalifikowany do kwoty 1000 zł.Aby zlecić wykonanie audytu energetycznego na potrzeby programu "Czyste powietrze" prosimy o kontakt telefoniczny:

602 220 228, 604 443 003 lub 604 463 707.Audyt energetyczny budynku wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009nr 43 poz. 346 z późn.zm.). Przy sporządzaniu audytu energetycznego uwzględniamy wartości współczynników przenikania ciepła U dla modernizowanych przegród zewnętrznych obowiązujące od roku 2021.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,wraz z przyłączami
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
W domach nowo wznoszonych dofinansowanie obejmuje zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych lub pomp ciepła.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” można składać od 19 września 2018 roku.
Wysokość dotacji w programie „Czyste powietrze" zależy od poziomu miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę.

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego
Kwota miesięcznego dochodu netto/os. Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
600-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 32% do 68% do 100%
Minimalna wartość wynosi inwestycji wynosi 7 000 zł, maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 000 zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
W przypadku skorzystania z pożyczki, można liczyć na preferencyjne warunki. Pożyczki udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku.

Do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/

  audyt energetyczny

  , ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:
 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych.
Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze”, planowane są dodatkowe zachęty, wspierające działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 roku wydatki na termomodernizację, potwierdzone

audytem energetycznym

, ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a jej całkowita wartość nie może przekroczyć 53 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem

audytu energetycznego domu jednorodzinnego

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 604-463-707, 602-220-228, 604-443-003.

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl